Strona główna

Procedury postępowania

F.43.

 

Procedura

postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym

w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

 

Podstawa prawna:

 

1.         Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904).

2.         Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019” (M.P. z 2014 r. poz. 1218).

 

Tryb postępowania:

Przygotowania do ataku terrorystycznego, zarówno te prowadzone przez grupy/organizacje terrorystyczne, jak i pojedynczych sprawców, zawsze realizowane są w tajemnicy, a sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są zwykle mało dostrzegalne dla otoczenia. Dlatego zawsze warto być czujnym, zwłaszcza w miejscach w których znajduje się duża liczba osób, czyli potencjalnych ofiar terrorystów (np.: instytucje użyteczności publicznej - szkoły, urzędy, przychodnie itp., centra handlowe, miejsca organizacji imprez masowych, czy uroczystości religijnych).

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa należy bacznie obserwować otoczenie, zwracając szczególną uwagę na nietypowe zachowania osób lub przedmioty/pakunki pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych.

I.     Działania przygotowawcze:

1.    W szkole osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie osób i mienia przed zagrożeniem atakiem terrorystycznym jest Dyrektor Szkoły.

2.    Dyrektor Szkoły ustala sygnał alarmu na wypadek:

1)      w sytuacji zagrożenia incydentem bombowym,

2)      w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły uzbrojonego napastnika/terrorysty.

3.    Ustalony sygnał alarmu znany jest wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

4.    Dyrektor Szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie bezpieczeństwa.

5.    Dyrektor Szkoły wraz z osobą odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie bezpieczeństwa tworzy procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym i zapoznaje z nią wszystkich członków społeczności szkolnej).

6.    Dyrektor Szkoły wraz z osobą odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie bezpieczeństwa opracowuje plan bezpiecznej ewakuacji i wskazuje  kogo w pierwszej kolejności należy powiadomić o zagrożeniu oraz kto (personalnie) jest odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednich służb.

7.    Dyrektor Szkoły co najmniej dwa w razy w semestrze organizuje ćwiczebne alarmy terrorystyczne, po to, aby wyrobić nawyk odpowiedniego zachowania się wszystkich członków społeczności szkolnej w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

8.    Dyrektor Szkoły co najmniej raz w semestrze organizuje szkolenie wraz z prezentacją multimedialną dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców przypominające zasady zachowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

9.    Dyrektor Szkoły wraz z osobą odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie bezpieczeństwa określa newralgiczne punkty/miejsca w szkole i tworzy procedury zabezpieczenia ważnych dla szkoły dokumentów/danych w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

10.     Osoba odpowiedzialna za nadzór działań w zakresie bezpieczeństwa przeprowadza rutynowe kontrole miejsc, w których można bez zwracania na siebie uwagi podrzucić różne przedmioty (np. szatnia, toalety, sekretariat itp.).

  1. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice, szatnie itp.) oraz najbliższe otoczenie budynku sprawdzają i przeszukują osoby wskazane przez Dyrektora Szkoły i/lub osobę odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie bezpieczeństwa.

II.  Ogólne zasady postępowania:

1.    W przypadku zauważenia niepokojących sytuacji, które mogą świadczyć o zagrożeniu (nietypowe zachowania osób nieadekwatne do sytuacji i okoliczności; teczki, paczki, pakunki pozostawione bez opieki; podejrzany wygląd lub zawartość otrzymanej przesyłki; samochody, zwłaszcza dostawcze, pozostawione w nietypowych miejscach) należy:

1)      powiadomić Dyrektora Szkoły/Wicedyrektora lub jeśli nie ma takiej możliwości bezpośrednio służby ratownicze,

2)      zgłosić ten fakt na numer alarmowych 112,

3)      powiadomić Policję, Straż Miejską lub Straż Pożarną.

2.    W przypadku jakichkolwiek podejrzeń wskazujących na możliwość wystąpienia zagrożenia atakiem terrorystycznym (podłożenia ładunku wybuchowego w pomieszczeniu, otrzymania podejrzanej przesyłki – zdeformowanej, tłustej, z wystającymi kabelkami itp., zauważenia podejrzanego pakunku, podłożenia ładunku wybuchowego w samochodzie) należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt:

1)      na numer alarmowy 112,

2)      na numer alarmowy Policji 997,

3)      powiadomić Dyrektora Szkoły/Wicedyrektora.

3.    W przypadku uzyskania nawet niepotwierdzonej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest szkoła należy natychmiast:

1)      zadzwonić na numer alarmowy 112

2)      powiadomić Policję.

 

4.    Zgłaszając informację o zagrożeniu należy podać następujące dane:

1)      adres szkoły/miejsca, którego zdarzenie dotyczy,

2)      swoje imię, nazwisko i numer telefonu,

3)      okoliczności zdarzenia (możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, przedmiotów i/lub zjawisk, np. pojawiające się nagle u wielu osób podrażnienia oczu

i dróg oddechowych, dziwny zapach itp..

5.    W żadnym wypadku nie należy:

1)      rozpowszechniać informacji o podejrzeniu/zagrożeniu, aby nie powodować paniki,

2)      nie próbować obezwładniać podejrzanych osób (należy je dyskretnie obserwować

i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu

i zachowania, aby móc te informacje przekazać odpowiednim służbom).

6.    W przypadku stwierdzenia:

1)      podłożenia ładunku wybuchowego - należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem i zadzwonić na numer alarmowy 112 lub na Policję,

2)      otrzymania podejrzanej przesyłki - należy położyć ją na gładkiej powierzchni i oddalić się na odległość minimum 10 m, przesyłki nie wolno ściskać ani deformować,

3)      zauważenia podejrzanego pakunku - nie należy go dotykać, przesuwać ani podnosić,

4)      podłożenia ładunku wybuchowego w samochodzie - należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem.

7.    Zalecane środki ostrożności:

1)      nie przyjmować od obcych żadnych pakunków,

2)      nie pozostawiać swoich rzeczy/bagażu bez opieki,

3)      pamiętać, że każdy przedmiot, z którego wystają przewody, wydobywa się gaz, płyn, zapach, dźwięk, wysypuje się proszek, albo został pozostawiony (co widzieliśmy) przez szybko oddalającą się osobę, wrzucony do pomieszczenia lub pojazdu powinien być uznany za podejrzany,

4)      podejrzanych pakunków nie wolno dotykać ani tym bardziej przemieszczać,

5)      w pobliżu podejrzanych pakunków nie używamy telefonów komórkowych, odbiorników fal radiowych i tym podobnych urządzeń, które mogą stać się zapalnikami urządzenia wybuchowego,

6)      w każdej sytuacji starać się zachować spokój, nie wpadać w panikę i nie wywoływać paniki.

III.   Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia incydentem bombowym.

1.    Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym (uzyskanych z jakiegokolwiek źródła) nigdy nie wolno lekceważyć.

2.    Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu incydentem bombowym bezzwłocznie należy o tym fakcie powiadomić Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły lub jeśli nie ma takiej możliwości - bezpośrednio służby ratownicze (numer alarmowy 112 lub bezpośrednio Policję).

3.    Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona do tego osoba uruchamia ustalony na wypadek ataku bombowego w szkole sygnał alarmowy i powiadamia odpowiednie służby (numer alarmowy 112 lub bezpośrednio Policję).

4.    Po usłyszeniu alarmu lub uzyskaniu informacji o ładunku wybuchowym, jeśli dokładnie wiadomo, gdzie ten ładunek się znajduje, należy jak najszybciej oddalić się ze strefy zagrożonej wybuchem.

5.    Do czasu przyjazdu Policji lub innych służb ratowniczych Dyrektor Szkoły i/lub upoważnione do tego osoby starają się w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsca, zachowując elementarne środki ostrożności, tak, aby nie narażać siebie i innych osób.

6.    W przypadku incydentu bombowego, przy braku konkretnej informacji o miejscu podłożenia bomby, wszyscy pracownicy szkoły powinni sprawdzić swoje miejsca pracy i ich bezpośrednie otoczenie w celu odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia (należy pamiętać, że podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać).

7.    Dyrektor Szkoły zarządza ewakuację i wskazuje osoby odpowiedzialne za kierowanie akcją ewakuacyjną do czasu przyjazdu Policji lub innych służb ratowniczych.

8.    Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia wskazanego przez osobę/osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły do kierowania akcją ewakuacyjną.

9.    Niezależnie od uruchomienia ustalonego na wypadek ataku bombowego w szkole sygnału alarmowego, osoby, które uzyskały wiedzę o obecności na terenie szkoły ładunku wybuchowego w miarę możliwości informują o tym fakcie wszystkich (lub jak największą ilość osób) przebywających w pobliżu miejsca zagrożenia, jednocześnie starając się nie wzbudzać paniki.

10.     Po przybyciu Policji lub innych służb ratowniczych, to funkcjonariusze tych służb przejmują kierowanie akcją ewakuacyjną i/lub ratunkową i należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia.

IV.    Zasady postepowania w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły uzbrojonego napastnika/terrorysty.

1.    Osoba, która zauważy/uzyska informację o obecności na terenie szkoły uzbrojonego napastnika, jeśli ma taką możliwość:

1)      uruchamia alarm (rodzaj sygnału alarmu jest znany wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły) w miejscu najbliższym miejsca, w którym znajduje się świadek wtargnięcia napastnika,

2)      zawiadamia 112 lub Policję,

3)      zawiadamia  Dyrektora Szkoły, pracowników sekretariatu lub inny pracowników szkoły, tak, aby nie wzbudzać paniki.

4)      po usłyszeniu sygnału alarmowego oznajmiającego atak napastnika (strzały, wybijane szyby, krzyki itp.) należy:

a)      zachować absolutną ciszę,

b)      nie próbować uciekać ani walczyć,

c)      pozostać w pomieszczeniu, w którym dotarła do nas informacja (alarm) o ataku,

d)      zamknąć drzwi wejściowe do pomieszczenia od wewnątrz i je zabarykadować (szafkami, stołami, krzesłami itp.),

e)      odsunąć się od drzwi i okien, tak aby nie pozostawać na linii ewentualnego strzału,

f)       położyć się na podłodze i czekać na przyjazd Policji,

g)      jeśli to możliwe – jednocześnie zawiadomić Policję lub 112 podając jak najwięcej szczegółów, dotyczących zdarzenia.

2.    Po przybyciu Policji lub innych służb ratowniczych, to funkcjonariusze tych służb przejmują kierowanie akcją ewakuacyjną i/lub ratunkową i należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia.

V.       Zasady postępowania w sytuacji zakładniczej/zachowania się wobec terrorysty (napastnika).

1.    Nie uciekać!

2.    Nie stawiać oporu!

3.    Nie walczyć!

4.    Jeśli to możliwe starać się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą.

5.    Nie odwracać się tyłem do terrorysty.

6.    Wykonywać polecenia terrorysty, nie dyskutować, przemyśleć swoje odpowiedzi.

7.    Starać się nie zwracać na siebie uwagi (nie zadawać terroryście zbyt wielu pytań, nie obrażać, nie prowokować itp.).

8.    Zachować spokój.

9.    Zawsze pytać o pozwolenie, np. na pójście do toalety, wstanie, otworzenie torby, zażycie leków  itp.).

10.     Spełniać żądania terrorystów (np. oddać przedmioty osobiste, dokumenty itp.).

11.     Jeśli to możliwe usunąć/wyrzucić niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji zawodowej (np. identyfikatory), które mogłyby powodować agresję terrorysty.

12.     Pamiętać, że wśród zakładników może znajdować się współpracownik terrorysty.

13.     Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących napastników/porywaczy, terrorystów i otoczenia.

 

 

VI.    Zasady postepowania w trakcie operacji antyterrorystycznej.

1.    Nie uciekać z miejsca zdarzenia, nie wykonywać gwałtownych ruchów, żeby nie zostać uznanym za terrorystę.

2.    Położyć się na podłodze, znaleźć najbliższą osłonę (krzesło, biurko, szafa itp.), trzymać ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.

3.    Nie próbować pomagać, nie atakować terrorystów.

4.    Słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddać się jej działaniu nawet jeśli będzie gwałtowne.

5.    Nie zadawać pytań, nie dyskutować.

6.    Nie wolno trzeć oczu w przypadku użycia przez Policję granatów łzawiących.

7.    Po wydaniu polecenia wyjścia – jak najszybciej opuścić pomieszczenie, nie zatrzymywać się (np. w celu zabrania rzeczy osobistych).

8.    Odpowiadać na wszystkie pytania funkcjonariuszy, które mają potwierdzić naszą tożsamość i wykluczyć nas z grona podejrzanych (terrorystów, współpracowników terrorystów).

9.    Starać się zachować spokój, nie panikować w czasie akcji antyterrorystycznej.

10.     Pamiętać, że wszystkie czynności prowadzone przez grupę antyterrorystyczną, podejmowane są dla naszego bezpieczeństwa.

 

Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi dostępne jest na stronie:  www.antyterroryzm.gov.pl

 

Galeria zdjęć