Strona główna

Podsumowanie działań

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH W RAMACH REALIZACJI

 

 

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

Działalność w zakresie edukacji zdrowotnej

 

W ramach promocji zdrowia w latach 2012/2015 podjęto działania związane
z realizacją programu „Śnieżnobiały uśmiech”. Odbyła się prelekcja na temat prawidłowego szczotkowania zębów oraz praktyczny pokaz. W związku z tym uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest higiena jamy ustnej i w jaki sposób można przeciwdziałać próchnicy. W klasach pierwszych odbył się cykl zajęć lekcyjnych w ramach których przeprowadzono rozmowy
z uczniami na temat higieny jamy ustnej oraz pokaz prawidłowego szczotkowania zębów
z wykorzystaniem modelu. Obejrzeli film pt: „Doktor Ząbek”, dodatkowo uczniowie wykonali indywidualne plakaty propagujące higienę jamy ustnej.
Systematycznie odbywało się szczotkowanie zębów przez uczniów (fluoryzacja żelem kontaktowym Elmex).  Uczniowie zrozumieli na czym polega dbanie o higienę jamy ustnej i uświadomili sobie jaki wpływ ma stan jamy ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka. W ramach podsumowanie akcji „Śnieżnobiały uśmiech” rozwiązywali krzyżówki tematyczne i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Pielęgniarka szkolna systematycznie kontrolowała prawidłową postawę uczniów i
w przypadku
wykrycia wad postawy kierowała dzieci do lekarza pierwszego kontaktu w celu dalszego diagnozowania. Dokonała badań przesiewowych związanych z pomiarem masy ciała dzieci i wzrostu, sprawdzała ostrość wzroku, dokonała pomiaru RR ciśnienia tętniczego krwi w celu wykrycia nieprawidłowości najczęstszych zaburzeń w rozwoju i stanie zdrowia, aby wcześniej podjąć odpowiednie  leczenie. Przeprowadzono bilans sześcio – i dziesięciolatka
w celu skierowania ich do przychodni na rozmowy indywidualne i grupowe ze specjalistami. Dbano również o systematyczne szczepienia w celu zapobiegania chorobom
i uświadomiono uczniów i ich rodziców o konieczności szczepień.

Uczniowie uczestniczyli w projekcie unijnym „Szkoła dla każdego” w ramach którego nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili gimnastykę korekcyjną w celu korygowania  wcześniej wykrytych wad postawy. W ramach w akcji UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” ratującej dzieciom życie uczniowie naszej szkoły przy pomocy rodziców uszyli lalki, które zostały sprzedane na szkolnej licytacji. Lalki cieszyły się ogromną popularnością i pozwoliły zgromadzić środki na szczepionki dla dzieci z Czadu. Podczas realizacji Europejskiego Programu Promocji i Profilaktyki Zakażeń: „Akademia czystych rąk” uczniowie dowiedzieli się dlaczego tak ważna jest higiena dnia codziennego.
W szkole dbano o systematyczne przypominanie zasad codziennej higieny i reguł zdrowego stylu życia podczas apeli i prezentacji multimedialnych.

            Uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem: „Kocha, lubi, szanuje … nie śmieci”, podejmowali  działania na rzecz ochrony środowiska, dostrzegali zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu i wpływ degradacji środowiska na zdrowie człowieka. Podczas warsztatów ekologicznych pod hasłem: „Zamień śmieci w fajne rzeczy” wskazywali na zagrożenia środowiska naturalnego i nauczyli się jak ponownie wykorzystać surowce wtórne, takie jak makulatura, opakowania, plastik. Warsztaty pomogły uczniom
w ukształtowaniu prawidłowej postawy świadomego ekologa.

Cyklicznie odbywały się prelekcje dla uczniów i rodziców na temat „Dojrzewanie dziewcząt i chłopców” i „Między nami kobietkami” w celu zapoznanie uczniów
z problemami okresu dojrzewania oraz przedstawiono prezentacje
„Cukrzyca - co to za choroba, objawy, jak żyć z cukrzycą” i film ”Cukrzyca – przewodnik dla rówieśników” połączony z prelekcją w celu zapoznania uczniów i rodziców ze specyfiką cukrzycy
i sposobami radzenia sobie z nią w życiu codziennym. Odbyły się również
prelekcje dla uczniów i rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów pod hasłem „Szkoła wolna od dymu” połączona z prezentacją multimedialną. Uczniowie mają świadomość jakie skutki
dla zdrowia powoduje palenie tytoniu.

Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele zapewniali uczniom właściwe warunki do nauki, poprzez wyrabianie nawyku  prawidłowego siedzenia w ławce i zapobieganie skrzywieniom kręgosłupa. Wietrzyli sale lekcyjne w czasie przerw w celu poprawienia sprawności oddechowej.  Dbali o estetykę sal lekcyjnych wyrabiając nawyk pracy
w estetycznych warunkach. Podczas lekcji prowadzili gimnastykę śródlekcyjną dążąc do poprawienia aktywności intelektualnej i ruchowej uczniów.
Realizowali program „Ruch sprzymierzeńcem skutecznej nauki” z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej. Prowadzili zajęcia relaksacyjno - rozciągające z wykorzystaniem muzyki
i ćwiczenia wzmagające koncentrację,  poprawiające sprawność manualną i aktywność ruchową.

Podczas zajęć lekcyjnych realizowano program „Spójrz inaczej” w ramach którego wskazywano uczniom jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak współżyć w grupie i jak zapobiegać uzależnieniom. Odbywały się lekcje wychowawcze :„Jak rozwiązywać konflikty”, „Jak się zmieniamy?”, „Czynniki sprzyjające nauce.”, „Palenie szkodzi zdrowiu.” Udział uczniów w zajęciach wskazał im możliwość konstruktywnego rozwiązywania problemów
i uświadomił uczniom jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i problematycznych. Uczniowie nauczyli się jak prawidłowo organizować własną pracę zgodnie z zasadami higieny
i zapoznali się ze skutkami palenia oraz ze sposobami asertywnego odmawiania. Udział
w zajęciach przyczynił się do ukształtowania osobowości uczniów i wspierania ich rozwoju.

W szkole odbyły się pogadanki, filmy z serii „Czy potrafisz ratować życie?” i cykl ćwiczeń praktycznych udzielania pierwszej pomocy w nagłej sytuacji. Wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni i nabyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej. Szkoła wzięła udział w pokazie ratownictwa przeprowadzonego przez Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tychach. Odbył się pokaz na temat: „Zasady bezpiecznego zachowania się na lodzie i postępowania w przypadku załamania się lodu. Omówiono sposób poruszania się po lodzie, wychodzenia z przerębla i ratowania ludzi z użyciem sprzętu podręcznego. Uczniowie potrafią zachować się w przypadku załamania się lodu
i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.
Odbyło się również spotkanie z osobą niewidomą w celu poszerzenia wiedzy uczniów na temat problemów osób niepełnosprawnych. Spotkanie przyczyniło się do zmniejszenie dystansu dzieci do osób niepełnosprawnych. Uczeń wie jak zachować się w towarzystwie osoby niewidomej oraz
w jaki sposób i kiedy jej pomóc.

Nauczyciele naszej szkoły w ramach innowacji pedagogicznych realizują tematy związane z profilaktyką zdrowotną zapoznają uczniów z tematyką higieny i zdrowego stylu życia. Poprzez działania praktyczne dzieci uczą się bezpieczeństwa w sytuacjach dnia codziennego oraz podczas zabaw w różnych miejscach. Dzieci brały udział w programie „Klub bezpiecznego Puchatka”, który kształtował u dzieci właściwe postawy w obliczu zagrożenia i edukował rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami. Uczył bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię, właściwego zachowania nad wodą
i w miejscach publicznych. Dla poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze,
w szkole, w domu i w czasie zabawy odbyło się spotkanie uczniów z aspirantem Miejskiej Komendy Policji w celu przybliżenia zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię.

W ramach profilaktyki zdrowotnej wdrażano uczniów do bezpiecznego korzystania
z Internetu. W czasie akcji „Serfuję – Respektuję”
zapoznali się z wadami i zaletami Internetu oraz zasadami Netykiety i umieją w bezpieczny sposób zachować się w sieci. Przedstawiono uczniom prezentację i omówiono film pt:” Owce w sieci” pobrany ze strony www. dzieckowsieci.pl. W celu lepszego utrwalenia wiadomości wszystkie informacje zostały wyeksponowane na gazetce ściennej.

W ciągu roku szkolnego organizowano konkursy, apele i wyjścia związane z profilaktyką zdrowotną. Prace konkursowe wykonywane przez uczniów były prezentowane na gazetkach szkolnych w celu przybliżenia treści związanych z realizacją programu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plakaty, prace plastyczne i gazetki wykonane przez dzieci przyczyniły się do popularyzacji idei promocji zdrowia. Rozbudziły ich wyobraźnię plastyczną i pomogły dostrzec zależności występujące między człowiekiem a przyrodą. Wycieczki i wyjścia w teren, aktywne przebywanie na świeżym powietrzu w bliskości natury sprzyjały czynnemu wypoczynkowi uczniów. Wszystkie te działania przyczyniły się do zwiększenia aktywności uczniów w zakresie realizacji programu zdrowotnego.

 

Działalność w zakresie zdrowego odżywiania

Zdrowe odżywianie to drugi moduł wybrany przez nas do realizacji działań w ramach programu zdrowotnego. W ramach tego modułu odbyła się akcja pod hasłem „Tydzień dla zdrowiai warsztaty ekologiczne „Czy wiesz, co jesz?” – w ramach których przygotowywano różnorodne sałatki według wcześniej wybranych przepisów. Akcja miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia, zasad właściwego odżywiania się i poszerzanie wiedzy na temat zdrowej żywności. Uczeń wykształcił prawidłowe  nawyki żywieniowe, przez co stał się bardziej świadomym konsumentem.

Cykl zajęć edukacyjnych „Odżywiam się zdrowo i kolorowo” oraz rozmowy indywidualne i zbiorowe na temat prawidłowego odżywiania się (piramida żywienia) przyczyniły się do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u uczniów z nadwagą lub niedoborem masy ciała. Uczniowie realizowali VII edycję ogólnopolskiego programu p.t. „Trzymaj Formę!”. Edukowano uczniów w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych, promowano zasady aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Dużym przedsięwzięciem w naszej szkole było przygotowanie filmu na udział
w konkursie miejskim zorganizowanym przez Tesco
w Tychach
na temat właściwego odżywiania się. Dodatkowo zaprezentowano w Internecie piosenkę  p.t. „Witaminki” propagującą zdrowy styl odżywiania się. W szkole odbywały się prezentacje multimedialna na temat zdrowego odżywiania się podnoszące poziom wiedzy uczniów na temat właściwego odżywiania się.

W naszej szkole cyklicznie od 9 lat odbywa się międzyszkolny konkurs wiedzy dla uczniów klas młodszych pod hasłem: „Żyj zdrowo”. Dla uczniów klas czwartych odbywa się konkurs pod hasłem „Odżywiamy się zdrowo i estetycznie”. Konkursy miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie umiejętności właściwego żywienia.
W ramach zajęć z języka polskiego  uczniowie
wzięli udział uczniów
w konkursie na fraszkę
pt: „ Zdrowo najedzeni” włączonej do filmu konkursowego propagującego podstawy zdrowego odżywiania.

W jadalni szkolnej uczniowie na każdej przerwie mogą zakupić kanapki, warzywa
i owoce przygotowane przez panie kucharki, bogate we wszystkie składniki odżywcze, które
dostarczają organizmowi  niezbędnych witamin . W ramach tej akcji kształcono u dzieci nawyki prawidłowego i zdrowego żywienia. Uczniowie na zajęciach lekcyjnych sami również przygotowują kolorowe kanapki zapoznając się w ten sposób z racjonalnym odżywianiem
i walorami smakowymi  i zdrowotnymi warzyw.
Uczniowie klas młodszych wspólne
z nauczycielem zjadają drugie śniadania i w ten sposób są wdrażani do dbania o kulturę spożycia posiłków i właściwy ich dobór.

Pracownicy szkoły biorą udział w programie „Żywienie na wagę zdrowia” dzięki któremu wspierają prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez przygotowywanie zróżnicowanych i wyważonych posiłków. Nauczyciele prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów z savoir – vivr’u pod hasłem: „Dbam o swoje zdrowie” zapoznając uczniów
z zasadami zachowania się przy stole grzecznością i higieną osobistą.
Na lekcjach wychowawczych na temat: „Zdrowy styl życia, śniadanie”, „O zachowaniu się przy stole” uczą się kultury spożywania posiłków i zasad właściwego zachowania się przy stole .

Uczniowie wzięli udział w konkursie na najlepszy i najzdrowszy tygodniowy jadłospis. Uczyli się jak prawidłowo dobiera się produkty spożywcze z uwzględnieniem zapotrzebowania dziennego na poszczególne składniki pokarmowe. Potrafili przygotować posiłek bez słodyczy i słodkich napojów. Opracowali książkę kucharską, która była efektem cyklu zajęć poświęconych zdrowemu odżywianiu. Zawierała przepisy potraw z warzyw, owoców i ziół. Nagrodzone książki kucharskie zostały przekazane do biblioteki szkolnej i zasiliły księgozbiór. Uczniowie w każdej chwili mogą korzystać z przepisów zawartych w tych książkach.

Dwa razy w roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w "Eko-Kiermaszu dla Zdrowia", który jest zorganizowany we współpracy z PKE w Tychach. W ramach kiermaszu biorą udział w konkursach wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i ekologii zdobywając przy tym nagrody. Organizowane są również wykłady i warsztaty świadomego konsumenta i zdrowego stylu życia. Można spotkać ciekawych ludzi, zwiedzać wystawy ze zdrową żywnością. Zrobić zakupy produktów ekologicznych. Wziąć udział w losowaniu ciekawego wyjazdu na Agro-wczasy. Eko-Kiermasz cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców.

Nauczyciele dla uczniów swoich klas prowadzą prelekcje poświęcone „śmieciowemu” jedzeniu. Przypominają o tym jak ”byle jakie” jedzenie jest szkodliwe i niebezpieczne, szczególnie dla małych dzieci. Podsumowaniem tych zajęć jest złożenie przez uczniów deklaracji unikania” śmieciowego jedzenia”. Uczniowie klas starszy systematycznie przygotowują referaty dla swoich rówieśników na temat zdrowego odżywiania się. Rodzice również zostali zapoznani z tematyką działań prozdrowotnych odbywających się na terenie  naszej szkoły, wysłuchali prelekcji poruszających tematy zdrowotne i obejrzeli film wykonany przez uczniów.

Naszą szkołę  z okazji obchodów Światowego Dnia Wody odwiedzili zaproszeni goście, którzy wygłosili prelekcję na temat  dbania o prawidłowe nawodnienie organizmu
i właściwe korzystanie z zasobów wodnych. Propagowali wiedzę na temat ochrony światowych zasobów wody. Uczniowie otrzymali ulotki informacyjne i pamiątkowe bidony na wodę, z których korzystają do dnia dzisiejszego pamiętając o piciu wody.
Poprzez rodziców szkoła współpracuje z MWS Sp. z o.o. Sp. k.ul. Strefowa 13, 43-100 Tychy. Firma dostarczyła uczniom naszej szkoły soki owocowe, które są wypijane przez nich w czasie pobytu w szkole.

Bierzemy również udział w szkolnej akcji „ Warzywa i owoce w szkole” w ramach której rozprowadzane są wśród uczniów klas młodszych warzywa i owoce. Uczniowie otrzymują jabłka, gruszki, marchewki, rzodkiewki i paprykę. Mają okazję wspólnie degustować i poznawać smaki różnych warzyw i owoców. Od wielu lat kontynuujemy udział w ogólnopolskiej akcji  „Szklanka mleka dla każdego ucznia” . Wśród uczniów rozprowadzane jest mleko w małych kartonikach. Poprzez codzienne spożywanie mleka uczniowie dostarczają swojemu organizmowi substancji białkowych i witamin. W ten sposób wzmacniają swój organizm i dostarczają materiału budulcowego.

W celu udokumentowania działań odbywających się w szkole i rozpropagowania idei zdrowego stylu życia zorganizowano konkursy plastyczne. Uczniowie wykonali ozdobne wianki stworzone ze zdrowych warzyw. W ramach warsztatów plastycznych wykonali kosze
z bibuły (technika kuleczkowa) z warzywami i owocami. Odbył się również konkurs literacko - ilustratorski pod hasłem: „Na straganie”.
 Konkursy te miały na celu rozbudzanie wyobraźni  plastycznej, dostrzeganie zależności między człowiekiem a przyrodą i rozwijały umiejętności  plastyczne. Prace wyeksponowano w miejscach widocznym dla całej społeczności szkolnej, aby przypominały jak ważne są zdrowe i higieniczne nawyki żywieniowe.

O działaniach związanych z realizacją programu odbywających się na terenie szkoły informowano społeczność szkolną poprzez gazetki informacyjne . Na korytarzu szkolnym na bieżąco uaktualniano gazetkę pod hasłem: „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie” w związku z  uczestnictwem szkoły w programie. Zaprezentowano galerię zdjęć na temat właściwego odżywiania się, którą można było obejrzeć również na stronie internetowej szkoły. Wszystkie te działania przyczyniły się do aktywnego i systematycznego udziału uczniów
w realizacji wszystkich zagadnień wynikających z uczestnictwa szkoły w programie.


Działalność w zakresie aktywności ruchowej

Aktywność ruchowa to trzeci moduł wybrany przez nas do realizacji działań w ramach programu zdrowotnego. Zadbano o to, aby wszyscy uczniowi naszej szkoły zostali zapoznani z regulaminami sali gimnastycznej i terenów sportowych wokół szkoły oraz regulaminami klasopracowni . Uczniów pouczono jak bezpiecznie i higienicznie zachować się na obiektach sportowych. Kształcono właściwe zachowania i wyrabiano nawyki dbałości o sprzęt i pomoce dydaktyczne w pracowniach. Omówiono regulaminy wycieczek szkolnych, wyjść oraz zajęć  terenowych. Zapoznano uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas wyjść w teren i dopilnowano, aby przestrzegano zasad zawartych w regulaminach i przepisach BHP.

W szkole aktywnie działa Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne propagujące wypoczynek o charakterze rekreacyjno – naukowym. Koło realizowało założone cele i zadania przede wszystkim poprzez udział w wycieczkach rowerowych, pieszych i autokarowych o charakterze rekreacyjno - naukowym. Uczniowie brali czynny udział w rajdach rowerowych i w atrakcyjny sposób spędzali wolny czas na świeżym powietrzu. Relacje ze spotkań i wycieczek były zamieszczane na stronie internetowej szkoły i SKKT przy PTTK Tychy i w gazecie „Twoje Tychy”. W czasie wycieczek uczniowie gromadzą punkty do Odznaki Krajoznawczej „Znam Tychy i okolice” oraz Kolarskiej Odznaki Turystycznej, potwierdzone pieczęcią w książeczce.

W ramach obchodów w Tychach „Europejskiego Dnia bez Samochodu” odbył się przejazd rowerowy ulicami ze startem przy Urzędzie Miasta Tychy i metą w Zespole Szkół nr 1, ul. Wejchertów. Na koniec rozdano uczniom odblaski i zaproszenie do zwiedzenia wystawy komunikacji w Tychach. Uczestnictwo w rajdach rowerowych prowadzi do aktywnego trybu życia i dbałości o swoje zdrowie. We wrześniu 2012 roku odbył się XIV Rajd Kolarski Tychy – Gostyń „Szlakami obrońców Śląska w rocznicę września 1939”. Uczniowie poznawali najbliższą okolicę i rozwijali zainteresowania turystyką rowerową. Wdrażani byli do aktywnego stylu życia i korzystania z aktywnych form wypoczynku w ciągu roku szkolnego.

W szkole organizowane są piesze wycieczki do Parku Paprocany na ścieżkę przyrodniczą, która pozwala poznać nowe miejsca i aktywnie spędzać czas. W okresie zimowym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach w terenie. Mieli możliwość zjeżdżania na sankach z pobliskiej górki „K”, doskonalili sprawność fizyczną i hartowali swoje ciało. W ramach prowadzonej innowacji ekologiczno - turystycznej: „Zielona przygoda” uczniowie poznawali krajobraz w miejscu zamieszkania, zbiorniki wodne, florę
i faunę i wzbogacali wiedzę na temat dewastacji środowiska i konieczności jego ochrony.

Uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia sportu uczestniczyli w X Spartakiadzie Integracyjnej Klas I, która odbyła się w SP nr 5 w Tychach. Pierwszoklasiści wzięli udział  w konkurencjach sportowych i pokazie technik ratunkowych. Wspólny udział uczniów  w zawodach sprzyjał integracji uczniów pełnosprawnych z uczniami niepełnosprawnymi i integrował społeczność szkolną. W czasie zawodów sportowych uczniowie nauczyli się współpracować w grupie i wykazali się umiejętnością rywalizacji sportowej. W szkole również odbył się konkurs sportowy dla klas II o profilu piłki nożnej, który pozwolił uczniom czynnie wypoczywać uprawiając sport.

Tradycyjnie organizuje się w naszej szkole naukę aerobiku, zabawy ruchowe i tańce integrujące klasę (KLANZA). Tańce i zabawy ruchowe z wykorzystaniem kolorowej chusty wdrażają uczniów do dbania o zdrowie, prawidłową sylwetkę ciała i właściwą porcję ruchu.

W każdym tygodniu odbywają się w świetlicy zajęcia sportowo - rozwojowe, aerobowe pod hasłem: „Przylądek zdrowia i sportu”. Każdy dzień rozpoczyna się gimnastyką poranną prowadzoną przez nauczycieli świetlicy w ramach programu „Chcę być wysportowany!” rozwijającą sprawność fizyczną i aktywność ruchową uczniów.

Samorząd uczniowski zorganizował w szkole dyskotekę andrzejkową we współpracy z uczniami i nauczycielami z Gimnazjum nr 12 w Tychach. W czasie tej dyskoteki gimnazjalistki przeprowadziły zabawy i wróżby integrujące społeczność szkolną. Uczniowie mieli okazję wesoło wspólnie bawić się i aktywnie spędzić czas wolny. Zorganizowano również dla klas młodszych dyskotekę andrzejkową w świetlicy podczas której odbyła się radosna zabawa z wróżbami i tańcami. W okresie karnawału zorganizowano zabawę dla klas młodszych i dyskotekę dla klas starszych podczas której odbył się konkurs na najciekawsze przebranie karnawałowe i zabawa karaoke.

W naszej szkole uczą się klasy integracyjne w których na co dzień są prowadzone ćwiczenia relaksacyjne.  W klasach tych realizowano program terapeutyczny „Ćwiczenia ruchowe furtką do nauki” oraz prowadzono zajęcia relaksacyjne w ramach programu „Razem możemy wiele”. Realizacja programów rozwijała aktywność ruchową uczniów (ćwiczenia wspomagające koncentrację, koordynację wzrokowo - ruchową, motorykę małą czy ćwiczenia relaksacyjne) w celu poprawy efektywności pracy na lekcjach. Zajęcia relaksacyjno - wyciszające w klasie integracyjnej sprawiały, że uczniowie wyciszali się i integrowali się z grupą. Zajęcia te pozwoliły również na wyeliminowanie agresywnych zachowań i poprawiały koncentrację uwagi uczniów.

Ćwiczenia relaksacyjne odbywały się również w klasach 0 - III, które wynikały z potrzeby wyciszenia się uczniów, dbałości o prawidłową postawę podczas zajęć. W klasie zerowej prowadzono zajęcia rytmiczno – muzyczne „Ruch i muzyka” oraz zajęcia rekreacyjne na placu zabaw na terenie szkoły lub spacery po najbliższej okolicy. Zajęcia te sprzyjały wyciszeniu się uczniów, integracji i współpracy w grupie, eliminowały agresywne zachowania i poprawiały koncentrację uwagi uczniów.

W szkole w ramach innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego były prowadzone zajęcia: „Mały Sport – Dużo Zdrowia i Radości”. Były to zajęcia sportowe
o profilu piłki ręcznej
dla dziewcząt z klas III-IV, które odbywały się przez cały rok szkolny. Podczas zajęć monitorowano przyrost sprawności fizycznej za pomocą testów sprawności fizycznej, przygotowywano uczniów do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej
i rozwijano poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
Realizacja programu zajęć sportowych pozwoliła zintegrować uczniów i wspomagała harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci. 

Na terenie szkoły przez cały rok szkolny działało również szkolne Koło Tenisa Stołowego (Sekcja tenisa stołowego w ramach SKTS). Podczas zajęć uczniowie integrowali się z innymi uczniami, poznawali zasady gry w tenisa stołowego, uczyli się podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych niezbędnych podczas gry, rozwijali zdolności
 i umiejętności w celu lepszego przygotowania się do konkursów międzyszkolnych.
Uczniowie wykazywali zainteresowanie się grą tenisa stołowego jako formą spędzania wolnego czasu.

Uczniowie Klas I – III naszej szkoły uczęszczali również na zajęcia sportowe na basenie miejskim w Tychach. Uczestniczyli w rocznym kursie nauki pływania, rozwijali
i doskonalili sprawność fizyczną
oraz zapobiegali wadom postawy. Uczniowie naszej szkoły uzyskali również wiele osiągnięć w pływackich zawodach sportowych. Uczennica klasy V w tyskich mistrzostwach miasta amatorów w pływaniu zdobyła 3 złote medale w konkurencjach: styl klasyczny na 50 m, styl grzbietowy na 50 m oraz styl dowolny na 50 m.

Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym konkursie w SP nr 6 w Tychach pod hasłem: Wiosna zaprasza do zabaw na świeżym powietrzu”. Uczniowie propagowali zdrowy tryb życia i zachęcali do jak najczęstszego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Odbywały się również zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu w różnych porach roku (wiosna, lato, jesień, zima), które miały na celu wzmocnienie odporności i naukę aktywności na świeżym powietrzu i niezależnie od pory roku miały na celu doskonalenie kondycji fizycznej.

W ciągu roku szkolnego odbyło się również wiele wycieczek krajoznawczo turystycznych i naukowych. Podczas ferii zimowych chętni uczniowie mogli skorzystać
z wyjazdu na zimowisko do Rabki. W czasie zimowiska
wdrażano uczniów do czynnego
i aktywnego wypoczynku podczas zimy. Odbywały się również wycieczki naukowe, między innymi
do „Chlebowej Chaty” w Brennej. Uczniowie zwiedzili muzeum maszyn dawniej wykorzystywanych przy uprawie i obróbce zboża, formowali i wypiekali podpłomyki, potem wzięli udział we wspólnej degustacji.

 

 

EWALUACJA PROGRAMU ZDROWOTNEGO - wnioski

Po przeanalizowaniu aktualnego stanu realizacji programu, prac uczniów, dokumentacji szkolnej, przeprowadzonych obserwacji, wywiadów, ankiet można stwierdzić, że uczniowie i cała społeczność szkolna dąży do odkrycia zdrowego stylu życia, co z kolei,  pozwala na pozytywną ocenę przedsięwzięcia.

 

Szkoła Promująca Zdrowie osiągnęła cele i zrealizowała zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zrealizowanie zadań w zakresie zdrowia spowodowało u uczniów szereg korzystnych zmian w zakresie wiedzy, przekonań i umiejętności.

Po zrealizowaniu powyższego programu uczniowie prowadzą zdrowy styl życia i potrafią działać na rzecz własnego zdrowia:

 

1)      zachować bezpieczeństwo podczas nauki, zabawy i odpoczynku,

2)      przestrzegać zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

3)      przestrzegać nawyków higienicznych i dbać o higienę osobistą,

4)      udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

5)      podejmować działania prozdrowotne we własnym życiu i w najbliższym otoczeniu,

6)      czuć się odpowiedzialnym za środowisko, w którym żyją,

7)      racjonalnie zachowywać się i współpracować z rówieśnikami,

8)      wykorzystać zdobytą wiedzę a temat zdrowia i dzielić się nią z innymi ludźmi,

9)      umieć wykorzystać swoją wiedzę podczas różnorodnych doświadczeń.

Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, ponadto podjęto wiele działań ponadplanowych. Obecnie nadal realizujemy priorytetowy cel – kształtowanie u ludzi zachowań i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie modyfikując działania w modułach harmonogramu na następne lata.

 

 

 

Podsumowanie_programu.ppt

 

 

 

Galeria zdjęć