Strona główna

Koła zainteresowań

Wykaz zajęć pozalekcyjnych:

 

1. Zajęcia pozalekcyjne „statutowe”

Nazwisko i imię nauczyciela

Ilość godzin

Rodzaj/nazwa zajęć

Cele zajęć

Termin

 

 

 

 

 

Andrejczyk Izabela

1

warsztaty z komunikacji

 

piątek 15:30

Bielas Agata

1

Pogotowie edukacyjna z fizyki dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej

CELE OGÓLNE:

1. Zachęcenie uczniów do rozwoju intelektualnego i pobudzenie do twórczego myślenia.

2. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy ucznia w zakresie fizyki.

3. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań złożonych i niestandardowych.

4. Przygotowanie uczniów do kolejnych etapów konkursu fizycznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów.

2. Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz prezentacji i analizy ich wyników.

3. Kształcenie umiejętności obserwowania i identyfikowania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie.

4. Rozpoznawanie związków przyczynowo – skutkowych w obserwowanych zjawiskach.

5. Rzetelne rozwiązywanie zadań fizycznych z wykorzystaniem aparatu matematycznego oraz symboli i jednostek fizycznych.

6. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach egzaminacyjnych i konkursowych.

7. Ukazanie decydującej roli matematyki w budowaniu modeli opisujących zjawiska fizyczne oraz rozwiązywaniu problemów.

Poniedziałek, 7:05 – 7:50, sala nr 20

Bielińska Marta

1

Zajęcia doskonalące wiedzę dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

Poniedziałek: 11.50-12.35

Bilangowska Gabriela

1 h

Zajęcia testowe

Zajęcia dla uczniów klas 8 przygotowujące do egzaminu.

Poniedziałek 14:45-15:30

Bochnia Katarzyna

1

Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną- elementy integracji sensorycznej.

Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną.

Środa 8.50

Brudny Marta

1

Koło czytelnicze –Głowa pełna książek!

Rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności, korzystanie z bogactwa literatury pięknej. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Stwarzanie okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby – pobudzanie do twórczej aktywności.

Piątek 9:50 -10:35

Burzyńska Monika

1

Koło „Otwartych na świat”.

Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych.

Wtorek 7:00 -8:00

Cogiel Karolina

1h

Zajęcia rozwijające wiedzę polonistyczną

Rozwijanie zdolności literackich i pisania różnych form wypowiedzi

Poniedziałek 8.00- 8.45

Czernecki Sławomir

 

1

 

Kółko matematyczne

Wsparcie uczniów mających trudności w nauce matematyki oraz rozwijanie uzdolnień uczniów zainteresowanych poszerzeniem umiejętności.

Wtorki 7.05-7.50

sala nr 16

Dzienisiewicz Izabela

1

W zdrowym ciele zdrowy ruch - sport i rekreacja (gry zespołowe)

głównym celem pracy na zajęciach sportowych jest ogólne usprawnienie wychowanków i przygotowanie ich do rywalizacji w zawodach sportowych

poniedziałki godz. 14.45-15.40

Fojcik Krzysztof

1h

Zajęcia historyczne rozwijające uzdolnienia

Rozwijanie wiedzy z historii, uczenie samodzielności w korzystaniu ze źródeł historycznych, pomoc w przygotowaniu się do konkursów

Czwartek

14.05- 15.30

Geisler Monika

1

Koło misyjne

- wychowanie do szacunku dla wyznawców innych religii i mieszkańców innych kontynentów.

- poznawanie krajów misyjnych oraz warunków życia ich mieszkańców.

- modlitwa w intencji misji.

- nawiązywanie kontaktów z misjonarzami.

- udział w konkursach o tematyce misyjnej.

- gry i zabawy misyjne.

Wtorek godz. 8:55 - 9:40

Gontarczyk Teresa

1h

Zajęcia rozwijające zainteresowania literaturą

Rozwijanie zainteresowań literackich opracowanie scenariuszy na akademie i apele z okazji świąt narodowych

Piątek

7.05- 7.50

Gozdowska Magdalena

2

wyjścia na basen

propagowanie zdrowego stylu życia, dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny

od X 1raz w tygodniu (poniedziałki)

Górowska Tatiana

1

Zajęcia dodatkowe z matematyki.

„Plusik”.

Uzupełnianie braków, nadrabianie zaległości, praca nad materiałem sprawiającym trudności.

Poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej.

Piątek 14:45-15:30.

Sala nr 17

Grzegórska - Lesiak Grażyna

1h

Konsultacje dla uczniów

Wyrównywanie braków wiedzy

Środa

 7.05- 7.50

Janczy Ewa

1

J.angielski - z.wyrownawcze

Skierowane do uczniow majacych problemy z opanowaniem materialu.

8.00-8.45 czwartek

Jankowska Magdalena

1

Koło j. włoskiego

Wyrównywanie braków wiedzy

środa 14.35-15.20

Jureczko Marzena

1

Koło teatralne

Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Piątek 12:55 -13:55

Kawalec - Babel Katarzyna

1

Zajęcia „testowe” dla klas 8.

Przygotowanie uczniów klas 8 do egzaminu z języka angielskiego po kl.8

Czwartek 14.45-15.30

Kozieł Beata

1

Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce z elementami terapii ręki.

Uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnosciach uczniów. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Rozwijanie i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.

Poniedziałek 11.50

Kupień Dorota

1h

Koło biblijne rozwijające uzdolnienia

Poszerzenie wiadomości na temat misji, rozwijanie wrażliwości na temat drugiego człowieka.

Wtorek

7.05- 7.50

Lewko Agnieszka

1

Zajecia rozwijajace zdobyta wiedze

rozwijanie kompetencji kluczowych, wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka, nadrabianie zaleglosci szkolnych, rozwijanie kompetencji i umiejetnosci potrzebnych do efektywnego uczenia sie.

Czwartki 11:50-12:35

Marter Barbara

2h

Zajęcia rozwijające wiedzę polonistyczną kl. VIII d

Poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach, ,przygotowanie do egzaminu i dalszej edukacji

Poniedziałek

12.55- 13.40

Środa

7.05- 7.50

Marter Barbara

2h

Koło rozwijające wiedzę polonistyczną kl. VIII a

Poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach, ,przygotowanie do egzaminu i dalszej edukacji

Czwartek

13.50- 14.35

Piątek

7.05- 7.50

Marter Barbara

1h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia literackie

Przygotowanie uczniów do konkursu z języka polskiego. Rozwijanie zdolności literackich i pisania różnych form wypowiedzi

Wtorek 8.00- 8.45

Michnol Agnieszka

1

Zajęcia statutowe

Zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym dla uczniów

Piątek

12.55 – 13.40

Michta Agnieszka

1

Zajęcia utrwalające

Eliminacja niepowodzeń szkolnych. Wyrównywanie istniejących braków. Nabywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia. Dostosowanie wymagań dla możliwości dziecka. Rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki. Rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej.

Planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce.

Wtorek

Mróz Marek

1

Zajęcia na basenie.

Podstawowa nauka pływania.

 

Nosal Karolina

1h

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych, doskonalenie umiejętności w zakresie płynnego czytania i rozumienia czytanego tekstu, podniesienie jakości pisma, utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych, wzbogacanie słownika uczniów, wdrażanie do systematyczności i podejmowania wysiłku umysłowego, rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków, wdrażanie do samodzielności w pracy.

Wtorki, 8.55 – 9.40

Osińska Kinga

1

Zajęcia utrwalające

Eliminacja niepowodzeń szkolnych. Wyrównywanie istniejących braków.

Piątek 11:50-12:35

Osiński Adam

1

Zajęcia utrwalające z języka angielskiego.

Eliminacja niepowodzeń szkolnych. Wyrównywanie istniejących braków.

Czwartek 9:00-9:45

Perdian Katarzyna

1

Zajęcia dodatkowe z przyrody i biologii

Powtarzanie i utrwalanie wiadomości, wyrównywanie szans edukacyjnych.

Wtorek 15:40

Pieńkowska Grażyna

1

Gry i zabawy językowe

Doświadczanie radości z poznawania języka ojczystego. Usprawnianie językowe.

Środa:

12.55 – 13.40

Powałka Anna

1

Zajęcia dodatkowe z przyrody i biologii

Powtarzanie i utrwalanie wiadomości, wyrównywanie szans edukacyjnych.

Środa 14:45 – 15:30

Przybylska – Kępińska Maria

1

Koło misyjne

- wychowanie do szacunku dla wyznawców innych religii i mieszkańców innych kontynentów.

- poznawanie krajów misyjnych oraz warunków życia ich mieszkańców.

- modlitwa w intencji misji.

- nawiązywanie kontaktów z misjonarzami.

- udział w konkursach o tematyce misyjnej.

- gry i zabawy misyjne.

Wtorek godz 8:55-9:40

Pstrągowska Magdalena

1

Gimnastyka korekcyjna.

Profilaktyka wad postawy, zapobieganie powstawaniu wad postawy u dzieci. Dostarczenie wiedzy o zdrowiu, wyrobienie właściwych nawyków potrzebnych do jego zachowania, wykształcenie odpowiednich sprawności, pobudzenie i rozwijanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia.

Środa 13:30 do 14:30

Pudełko Joanna

1h

Koło edukacji regionalnej i kulturalnej

Rozwijanie zainteresowań regionem

Środa

15. 40- 16.25

Radzik Anna

1

Zajęcia wspierające uczniów „Trening czyni mistrza”

Wsparcie uczniów przejawiających problemy z nauką oraz funkcjonowaniem w nowej szkole i klasie. Zajęcia dydaktyczne poświęcone uzupełnieniem braków uczniów z elementami dramy i zajęć plastycznych w celu przełamania nieśmiałości i zmotywowania do aktywnej postawy ucznia.

Wtorek 10.45-11.30

Rawska Urszula

1

Zajęcia uzupełniające z informatyki

Zajęcia dodatkowe z informatyki rozwijające lub wyrównujące poziom wiedzy ucznia.

Środa 14.45-15.30

Rogowicz Jolanta

1 godz.

zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce

uzupełnianie braków edukacyjnych, niwelowanie i ograniczanie trudności w nauce,

wtorek 11.50-12.35

Ruszaj Beata

1

Zajęcia Sportowo - Rekreacyjne

Celem zajęć jest aktywne spędzanie czasu wolnego.

Poniedziałek 14:35 – 15: 20

Ryba Elżbieta

1

Kółko rozwijające zainteresowania uczniów „Główka pracuje”

Rozwijanie u uczniów funkcji intelektualnych: myślenie, spostrzeganie, pamięć, mowa, wyobraźnia orientacja przestrzenna, koncentracja uwagi. Kształtowanie umiejętnościwspółdziałania w grupie. Wzmacnianie wiary we własne siły.

Środa 11:50-12:35

Schlesinger Beata

1

Zajęcia dla uczniów słabych

Wyrównywanie braków w wiadomościach i utrwalanie realizowanych treści programowych, ewentualne pomoc w nauce uczniom z dużą absencją.

Środa 11.50-12.35

Siemieniak Iwona

1 h

Zajęcia doraźne z geografii

Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcjach, uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach

Piątek 14.45- 15.30

Strycharz Joanna

1h

W ramach potrzeb dla uczniów klas 4b, 4g 4e

Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcjach, uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach

Poniedziałek 15.30- 16.15

Styczeń Danuta

1

Zajęcia utrwalające w kl. VIIa i VIa

Wyrównywanie braków, powtarzanie
i utrwalanie wiadomości. Praktyczne utrwalanie umiejętności zdobytych przez uczniów na zajęciach. Stymulowanie uczniów do aktywnej pracy i zachęcanie ich do poszerzania wiedzy.

Wtorek 8:00 - 8:45

Szynawa Wiesława

1

Zajęcia wspomagające proces uczenia się.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Rozwijanie zasobu słownictwa, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.

Poniedziałek

Szcześniak Irena

1 h

Praca z uczniem mającym trudności w nauce matematyki

Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcjach, uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach, doskonalenie sprawności rachunkowej

Czwartek 8:55 – 9:40

Ścieszka Katarzyna

1

Zajęcia techniczno- komputerowe

Rozwijanie zainteresowań oraz uzupełnianie braków z informatyki i techniki

Wtorek 15.30-16.15

Talar Monika

1h

Zajęcia rozwijające zainteresowania

kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego, umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu, wyposażenie uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, rozwijanie cech charakteru uczniów , takich jak: systematyczność , pracowitość, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie, kreatywność

Środa g.14.40-15.25

s.17

Tarasiuk Justyna

1

Zajęcia utrwalające wiadomości
i umiejętności

-Wyrównanie indywidualnych braków, zmniejszenie skutków i przyczyn niepowodzeń szkolnych.

- Doskonalenie pamięci, koncentracji, wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego i matematyki.

- Wyrabianie umiejętność współpracy w zgodzie, akceptowania i przestrzegania przyjętych zasad.

Poniedziałek 11:50- 12:35

Troszok Marzena

1h

Terapia logopedyczna

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

Poniedziałek

15.30 – 16.15

Węgrzynek Elżbieta

1 h

Zajęcia wyrównawcze

Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcjach, uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach,

Piątek 7:05-8:50

Wilczak Dagmara

1

Zajęcia z języka polskiego

1. utrwalanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności polonistycznych określonych w podstawie programowej;

2. poprawianie ocen;

Piątek 14.35-15.20

Wyskocka-Gajda Marzena

1

Dodatkowa lekcja chemii

Realizowanie podstawy programowej, uzupełnianie i rozszerzanie wiadomości z lekcji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

Piątek

13:50-14:35

Zabielska Justyna

1h

Gry i zabawy ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

Poznanie różnych form aktywności ruchowej. Usprawnianie małej i dużej motoryki (usprawnianie koordynacji wzrokowo ruchowej, sekwencyjności ruchów, koordynacji wzrokowo – ruchowej, zwinności szybkości, dokładności, podnoszenie odporności i zdolności adaptacyjnych ciałą). Wdrażanie do samodzielności, samooceny i samokontroli.

Środa 10:45-11:45

Zawada Elżbieta

1

Szkolny Klub Sportowy- zajęcia sportowe z zakresu ZGS

Celem zajęć będzie integracja uczniów, wdrażanie do zachowań prozdrowotnych przez kształtowanie nawyków higienicznych, w tym nawyku codziennej aktywności ruchowej. Dzieci nauczą się ciekawych gier sportwych.

Środa 8:00 – 8:45

 

 

2. Zajęcia pozalekcyjne – rewalidacja

Nazwisko i imię nauczyciela

Ilość godzin

Rodzaj/nazwa zajęć

Cele zajęć

Termin

Pstragowska Magdalena

2

Rehabilitacja ruchowa

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego

 i społecznego dziecka.

Wyrównywanie zaburzeń rozwoju motoryczności.

Kompensowanie dysfunkcji rozwojowej

z jednoczesnym przystosowaniem do dalszego życia mimo tej dysfunkcji.

Wykształcenie odpowiednich sprawności ruchowych, wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu i rozwijanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia.

Profilaktyka zaburzeń statyki ciała.

Mateusz Mosler: poniedziałek, czwartek 7:00 -8:00

 

Bochnia Katarzyna

8

SI

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulacja układu przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego. Doskonalenie równowagi ciała, planowania motorycznego, normalizacja napięcia mięśniowego.

Poniedziałek 7.50-9.50

Wtorek 7.50-13.50

Zabielska Justyna

16h

surdopedagogika

Usprawnianie percepcji słuchowej: wrażliwości słuchowej, usprawnianie aparatu mowy, rozwijanie słuchu fonematycznego, usprawnianie małej motoryki w tym koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, doskonalenie form wypowiedzi dziecka i bogacenie słownika, usprawnianie funkcji poznawczych oraz wyrównywanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności szkolnych na danym poziomie edukacyjnym. Kreowanie pozytywnego wizerunku dziecka i praca nad podnoszeniem poczucia wartości. Budowanie motywacji i pozytywnego stosunku do nauki.

Poniedziałek

6:45-7:45

8:45-9:45

13:45-14:45

14:45-15:45

Wtorek

6:45-7:45

7:45-8:45

8:45-9:45

10:45-11:45

13:45-14:45

14:45-15:45

Środa

7:45-8:45

10:45-11:45

11:45-12:45

Czwartek

7:45-8:45

8:45-9:45

Piątek

6:45-7:45

Zabielska Justyna

12h

Integracja Sensoryczna

Usprawnianie pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego poprzez stymulowanie zmysłów dziecka oraz usprawnianie takich zakresów, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Poniedziałek

9:45-10:45

10:45-11:45

11:45-12:45

12:45-13:45

Wtorek

9;45-10:45

11:45-12:45

12:45-13:45

Środa

9:45-10:45

12:45-13:45

13:45-14:45

Piątek

6:45-7:45

8:45-9:45

Troszok Marzena

 

9.45 – 12.45

3 godziny

Rewalidacja z logopedą

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

poniedziałek

9.45-15.45

6 godzin

Rewalidacja z logopedą

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

wtorek

8.45-15.45

7 godzin

Rewalidacja z logopedą

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

środa

10.45-11.45

13.45-14.45

2 godziny

Rewalidacja z logopedą

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

czwartek

9.45-10.45

11.45-12.45

2 godziny

Rewalidacja z logopedą

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

piątek

2 godziny

Terapia logopedyczna

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

poniedziałek

5 godziny

Terapia logopedyczna

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

czwartek

4 godziny

Terapia logopedyczna

Usprawnianie poprawnej realizacji głosek oraz narządu mowy.

piątek

Justyna Tarasiuk

2 godz.

Rewalidacja indywidualna

-Rozwijanie umiejętności społecznych.

-Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz grafomotoryczne.

-Ćwiczenia komunikacyjne i językowe.

-Poszerzenie zasobu pojęć i słownictwa.

-Rozwijanie i trening myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Wdrażanie do dłuższego wysiłku umysłowego.

-Doskonalenie koncentracji uwagi.

-Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

 

Wtorek 10:45- 11:45

Czwartek 8:50 do 9:50

Justyna Tarasiuk

1 godz.

Rewalidacja indywidualna

-Rozwijanie umiejętności społecznych.

-Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz grafomotoryczne.

-Ćwiczenia komunikacyjne i językowe.

-Poszerzenie zasobu pojęć i słownictwa.

-Rozwijanie i trening myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Wdrażanie do dłuższego wysiłku umysłowego.

-Doskonalenie koncentracji uwagi.

-Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania metodą sylabową.

Środa 10:35- 11:35

Justyna Tarasiuk

2 godz.

Rewalidacja indywidualna

-Rozwijanie umiejętności społecznych.

-Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz grafomotoryczne.

-Ćwiczenia komunikacyjne i językowe.

-Poszerzenie zasobu pojęć i słownictwa.

-Rozwijanie i trening myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Wdrażanie do dłuższego wysiłku umysłowego.

-Doskonalenie koncentracji uwagi.

-Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

Wtorek 11:30- 12:30

Środa 12:40- 13:40

Schlesinger Beata

4 godz.

Rewalidacja indywidualna

Zajęcia mają na celu korygowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji w oparciu o zalecenia PPP. Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Doskonalenie przede wszystkim umiejętności czytania, pisania, liczenia na miarę swoich możliwości, przygotowywanie materiału do powtórzeń i sprawdzianów. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających. Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności. Przygotowanie uczennic do w miarę samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm. Wdrażanie do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.

Wtorek 6.55-7.55

7.55-8.55

Czwartek 14.40-15.40

15.40-16.40

 

Michta Agnieszka

4

Rewalidacja indywidualna oligofrenopedagogika

Doskonalenie funkcji słuchowo- językowych,

Rozwijanie funkcji wzrokowo – przestrzennych,

Usprawnianie koordynacji wzrokowo –słuchowo- ruchowej,

Usprawnianie logicznego myślenia,

Wzbogacanie zasobu słowno- pojęciowego,

Ćwiczenie koncentracji uwagi,

Doskonalenie uważności ortograficznej,

Wspieranie poczucia własnej wartości,

Stymulowanie procesów myślenia

Stymulowanie percepcji, pamięci i uwagi słuchowej,

Ćwiczenia koncentracji uwagi,

Stymulowanie funkcji lewopółkulowych oraz integrujących prawą i lewą półkulę mózgu,

Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną i grafomotoryczną.

Wdrażanie do dłuższego wysiłku umysłowego,

Wzmacnianie samooceny,

Docenianie za podjęty wysiłek.

Wrzesień – Luty

Poniedziałek

Czwartek

Piątek

 

3. Zajęcia pozalekcyjne „społeczne”

Nazwisko i imię nauczyciela

Ilość godzin

Rodzaj/nazwa zajęć

Cele zajęć

Termin

 

 

 

 

 

Burzyńska Monika

Zależnie od potrzeb projektu

Odyseja Umysłu . Zajęcia wpisane w kanon pedagogiki twórczości.

Rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów.

Zależny od potrzeb projektu

Kozieł Beata

od X 1raz w tygodniu

wyjścia na basen

propagowanie zdrowego stylu życia, dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny

 poniedziałki

Ryba Elżbieta

od X 1raz w tygodniu

wyjścia na basen

propagowanie zdrowego stylu życia, dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny

poniedziałki

Pytel Lidia

od X 1raz w tygodniu

wyjścia na basen

propagowanie zdrowego stylu życia, dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny

poniedziałki

Wyskocka-Gajda Marzena

1

Zajęcia utrwalające

Utrwalenie materiału z lekcji, wyrównywanie zaległości, poprawa kartkówek i sprawdzianów

Piątek

14:45-15:30

 

4. Zajęcia pozalekcyjne z „godzin dyrektorskich”:

Nazwisko i imię nauczyciela

Ilość godzin

Rodzaj/nazwa zajęć

Cele zajęć

Termin

Gontarczyk Teresa

1h

Zajęcia rozwijające zainteresowania literaturą

Rozwijanie zainteresowań literackich opracowanie scenariuszy na akademie i apele z okazji świąt narodowych

Piątek

7.05- 7.50

Fojcik Krzysztof

1h

Zajęcia historyczne rozwijające uzdolnienia

Rozwijanie wiedzy z historii, uczenie samodzielności w korzystaniu ze źródeł historycznych, pomoc w przygotowaniu się do konkursów

Czwartek

14.05- 15.30

Marter Barbara

2h

Zajęcia rozwijające wiedzę polonistyczną kl. VIII d

Poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach, ,przygotowanie do egzaminu i dalszej edukacji

Poniedziałek

12.55- 13.40

Środa

7.05- 7.50

Marter Barbara

2h

Koło rozwijające wiedzę polonistyczną kl. VIII a

Poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach, ,przygotowanie do egzaminu i dalszej edukacji

Czwartek

13.50- 14.35

Piątek

7.05- 7.50

Ryba Elżbieta

2 h tygodniowo

Zajęcia rozwijające z matematyki

Ćwiczenia zaburzonych funkcji, uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnosciach uczniów. Doskonalenie opanowania techniki liczenia. Kształtowanie u uczniów właściwychpostaw wobec nauki.

Wtorek 15.30

Rogowicz Jolanta

2godz.

zajęcia rozwijające (j. polski, artystyczne - origami)

rozwijanie zdolności i zainteresowań polonistycznych i plastycznych uczniów, integracja grupy,

wtorek: 9.50-10.35

wtorek 10.45-11.30,

 

Wilczak Dagmara

1

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty

- przygotowanie uczniów klasy ósmej do przystąpienia i napisania sprawdzianu ósmoklasisty;

- utrwalanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności polonistycznych określonych w podstawie programowej;

Piątek 12.55-13.40

 

Galeria zdjęć