Strona główna

Harmonogram konkursów

Kalendarz konkursów i zawodów 2018/2019

 

L.p

Tematyka konkursu

Termin

Cel

Organizator

Adresat

Liczba

uczestników

 

SZKOLNY

 

1.                    

„Wakacyjne wspomnienia”

09.2018r.

Rozwijanie umiejętności i zainteresowań plastycznych

J. Tarasiuk

W. Szynawa

L. Pytel

M. Gozdowska

Uczniowie klas 1-3

ok. 50

2.                    

„Mój różaniec święty”

 10.2018r.

Rozwijanie zainteresowań religijnych poprzez działalność plastyczną, pielęgnowanie tradycji związanych z wiarą.

M. Geisler

M. Przybylska-

Kępińska

Uczniowie klas 1-3

ok. 30

3.                    

„Jesienne drzewo”

10.2018r.

Rozwijanie zdolności plastycznych, umiejętność odzwierciedlania obserwowania rzeczywistości przyrodniczej.

A. Michta

A . Radzik

Uczniowie klas 1-3

ok. 50

4.                    

„Kartka bożonarodzeniowa”

12.2018r.

Kultywowanie tradycji związanych ze świętami, rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności korzystania z różnorodnych materiałów.

B. Schlesinger

J. Rogowicz

Uczniowie klas 1-3

ok. 50

5.                    

„Kreatywna kreska”

01.2019r.

Pozwoli wszystkim uczestnikom na wyzwolenie pozytywnej mocy kreski, która ma stać sie pretekstem do stworzenia czegoś pozytywnego -jest to bodziec do zilustrowania czegoś dobrego -czego? zdecydują sami uczniowie. (klasy I -III)

M. Burzyńska

A. Lewko

Uczniowie klas 1-3

ok. 50

6.                    

„Mistrz ortografii” dla klas 2

04.2019r.

Rozwijanie zainteresowań ortograficznych, wyłonienie mistrza ortografii wśród dzieci klas drugich.

E. Ryba

Uczniowie klas 2

ok. 10

7.                    

„Kartka wielkanocna”

04.2019r.

Pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, rozwijanie talentów plastycznych.

K. Osińska

A. Radzik

A. Michta

Uczniowie klas 1-3

ok. 50

8.                    

„Kapliczka oczami dziecka”

05.2019r.

Bogacenie wiedzy religijnej o roli kapliczek dla życia i pracy ludzi dawniej i dziś

M. Przybylska-

Kępińska

Uczniowie klas 1-3

ok. 30

9.                    

„Omnibus klas 2 i 3”

05.2019r.

Wdrażanie do rozwijania wszechstronnych uzdolnień.

J. Rogowicz

B. Schlesinger

Uczniowie klas 2 i 3

ok. 20

10.                

„Mistrz kaligrafii”

06.2019r.

Wyłonienie mistrza kaligrafii wśród uczniów klas pierwszych. Zachęcanie wszystkich uczniów do starannego, kaligraficznego pisania.

J. Tarasiuk
W. Szynawa

Uczniowie klas 1

ok. 10

11.                

„Mistrz kaligrafii”

06.2019r.

Wyłonienie mistrza kaligrafii wśród uczniów klas drugich. Zachęcanie wszystkich uczniów do starannego, kaligraficznego pisania.

J. Tarasiuk
W. Szynawa

Uczniowie klas 2

ok. 10

12.                

„Mistrz kaligrafii”

06.2019r.

Wyłonienie mistrza kaligrafii wśród uczniów klas trzecich. Zachęcanie wszystkich uczniów do starannego, kaligraficznego pisania.

J. Tarasiuk
W. Szynawa

Uczniowie klas 3

ok.10

13.                

„Podwodny świat morski”

wrzesień

Uświadamianie dzieciom jak ważna jest ochrona środowiska morskiego. Wzbogacenie wiadomości o tematyce morskiej, morska fauna i flora.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska
M. Brudny

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

25

14.                

„Zwierzęta leśne żyjące
w Polsce”

październik

Kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, dostrzeganie piękna natury. Rozwijanie kreatywności.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska
M. Brudny

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

25

15.                

„Jestem aktywny -JESIENIĄ” (turniej sportowy)

październik

Promowanie rywalizacji sportowej opartej na zasadach fairplay. Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

40

16.

„Ptaki wśród nas…” (rodzinny konkurs ilustratorsko -informacyjny)

 

październik

Pogłębienie wiedzy przyrodniczej.

Rozwijanie zdolności plastycznych. Poszerzenie wiedzy dotyczącej tematyki ekologicznej związanej z życiemptaków. Ukazanie ich piękna i różnorodności, a także rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia

M. Burzyńska, M.Bielińska

Rodziny uczniów naszej szkoły

20

17

Quiz dotyczący wiedzy historycznej związanej
z nasza ojczyzną.

listopad

Kształtowanie postawy szacunku
i umiłowania do ojczyzny.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska
M. Brudny

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

20

18

„Wartości w moim życiu” (konkurs plastyczny -świetlicowy)

grudzień

Kształtowanie postaw i wychowanie ku wartościom. Uwrażliwianie na wyższe wartości w otaczającym świecie. Zmotywowanie do zastanowienia się co jest ważne w życiu. Rozwijanie zdolności artystycznych.

M. Pstrągowska,
M. Brudny,

M. Burzyńska, M.Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

20

 

19.

„Hej kolęda, kolęda!” (konkurs muzyczny)

grudzień

Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Rozbudzanie zainteresowań

Muzycznych.

 M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

20

20

„Jestem aktywny -ZIMĄ” (turniej sportowy)

styczeń

Promowanie rywalizacji sportowej opartej na zasadach fairplay. Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

40

21.

„Gimnastyka mózgu” (turniej kinezjologiczny)

marzec

Propagowanie wiedzy o mózgu, jego budowie i funkcjonowaniu. Zwrócenie uwagi na rolę mózgu we wszyst

kich aspektach życia człowieka. Wzbudzanie zainteresowania kinezjologią edukacyjną.

 M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

20

22.

„Jestem aktywny -WIOSNĄ” (turniej sportowy)

kwiecień

Promowanie rywalizacji sportowej opartej na zasadach fairplay. Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.

 M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

40

23.

„Jak chronić?” (turniej wiedzy ekologicznej)

kwiecień

Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego. Budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi

 M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

20

24.

„Moja rodzina -drzewo genealogiczne” (konkurs plastyczny)

maj

Zainteresowanie historią własnej rodziny Wzmacnianie istniejących więzi rodzinnych przy okazji poszukiwań

dotyczących historii swojej rodziny.

Promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka. Promocja zdrowego stylu życia w rodzinie.

M. Burzyńska,

M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

20

26.

„Majowa łąka”

maj

Rozwijanie zdolności plastycznych, umiejętność odzwierciedlania obserwowania rzeczywistości przyrodniczej

J. Tarasiuk
W. Szynawa

Uczniowie klas 1-3

40

27.

Komputerowa kartka bożonarodzeniowa

grudzień

Praca w programie graficznym

K. Ścieszka

uczniowie

Klasy V- VII

28.

Komputerowa kartka wielkanocna

marzec

Praca w programie graficznym

K. Ścieszka

uczniowie

Klasy V - VII

29.

Konkurs na najciekawsze doświadczenie przyrodnicze

maju

Rozwijanie umiejętności zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenia.

A.      Bielas

Uczniowie klas 7-8

Około 10

 

30.

„Moja rodzina -drzewo genealogiczne” (konkurs plastyczny)

maj

Zainteresowanie historią własnej rodziny Wzmacnianie istniejących więzi rodzinnych przy okazji poszukiwań

dotyczących historii swojej rodziny.

Promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka. Promocja zdrowego stylu życia w rodzinie.

M. Burzyńska,

M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

20

31.

„Jestem aktywny -LATEM” (turniej sportowy)

czerwiec

Promowanie rywalizacji sportowej opartej na zasadach fairplay. Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.

 M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

40

32.

„Mój anioł na ziemi”

01.2019r.

Konkurs literacko -plastyczny dla klas I -III. Zachęcenie miłośników pisania/wyrażania myśli przez sztukę literacką oraz plastyczną do prezentowania własnych umiejętności. 

M. Burzyńska

A. Lewko

Uczniowie klas 1-3

ok. 40

33.

„Nowe przygody Mikołajka”

05.2019r.

Konkurs literacko -ilustratorski dla klas III. Rozbudzenie zainteresowań współczesną literaturą dla dzieci. Inspirowanie do twórczej pracy literackiej oraz plastycznej.

M. Burzyńska

A. Lewko

Uczniowie klas 1-3

ok. 40

 

Konkurs „Tajemnice przyrody”

Kwiecień - czerwiec

- popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów,

- zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody,

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,

- wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,

- stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa

A. Powałka

Uczniowie klas 6

 

 

Konkurs „Biolodzy na 6”

Kwiecień - czerwiec

- popularyzowanie wiedzy biologicznej wśród uczniów,

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,

- wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,

- stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa

A. Powałka

Uczniowie klas 5

 

 

Konkurs „Budowa człowieka i jego zdrowie”

Kwiecień - czerwiec

- popularyzowanie wiedzy biologicznej wśród uczniów,

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,

- wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,

- stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa

A. Powałka

Uczniowie klas 7

 

 

Konkurs „Wędrując po Oikosie”

Kwiecień - czerwiec

- popularyzowanie wiedzy biologicznej wśród uczniów,

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,

- wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,

- stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa

A. Powałka

Uczniowie klas 8

 

 

Mistrzostwa szkoły w mini piłkę nożną w ramach programu,, Bezpieczna szkoła”

 

12.09.2018

Integracja dzieci. Podniesienie sprawności fizycznej i umiejętności gry w piłkę nożną. Nabycie umiejętności prawidłowego zachowania się w roli zawodnika, kibica

 i sędziego.

E. Zawada

Uczniowie klas VIII

Uczniowie klas VIII

 

Mistrzostwa Szkoły w piłce ręcznej . W ramach programu,, Zachowaj trzeźwy umysł”.

26.09.2018

Integracja dzieci. Podniesienie umiejętności gry w piłkę ręczną. Pogadanka na temat szkodliwości picia alkoholu.

 

E. Zawada

Uczniowie VIII klas.

Klasy VIII

 

Mistrzostwa szkoły w grach zespołowych w ramach programu Zdrowe Tychy i Szkoła Promująca Zdrowie.

Cały rok szkolny

Integracja dzieci. Podniesienie umiejętności gry.

E. Zawada

B. Ruszaj

M. Mróz

I. Dzienisiewicz

Klasy IV – VIII

Klasy IV – VIII

 

Mistrzostwa Szkoły

 w czwórboju lekkoatletycznym chłopców .

05.04.2019

Pomiar zdolności motorycznych chłopców.

Nabór do reprezentacji szkoły.

E. Zawada

Chłopcy z klas

 IV - VIII

Klasy IV – VIII

 

Dzień Sportu Szkolnego.

4. 06. 2019

Zabawy sportowo – rekreacyjne.

Turniej piłki ręcznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

E. Zawada

B. Ruszaj

M. Mróz

I. Dzienisiewicz

Klasy IV - VIII

Wszystkie chętne dzieci.

 

Szkolny konkurs językowy „Mój słownik języka angielskiego” dla uczniów klas 1-3.

IV 2019

Sprawdzenie znajomości angielskich słów i umiejętność ich estetycznego przedstawienia.

A. Radzik

A. Osiński

I – III

Wszystkie chętne dzieci.

 

MIĘDZYSZKOLNY

 

16.                

„U nas na Śląsku”

12.2016r.

Pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami Dnia Górnika. Poznanie i szanowanie ciężkiej pracy górnika.

E. Ryba

B. Kozieł

J. Tarasiuk

W. Szynawa

Uczniowie klas 1-3

ok. 40

17.                

„Szopka bożonarodzeniowa

11-12.2018r.

Rozwijanie zainteresowań religijnych poprzez działalność plastyczną, pielęgnowanie tradycji związanych z wiarą.

M. Geisler

M. Przybylska-

Kępińska

Uczniowie klas 1-3

ok. 40

18.                

„Bezpieczne zabawy zimowe”

02.2019r.

Przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania ferii zimowych, rozwijanie zainteresowań plastycznych, umiejętność stosowania różnych technik plastycznych.

A.Radzik

A. Michta

K. Osińska

Uczniowie klas 1-3

ok. 50

19.                

„Jestem POLAKIEM” międzyszkolny konkurs plastyczno -literacki dla klas I-III

listopad

Kształtowanie świadomości i postawy patriotycznej uczniów. Aktywizacja uczniów w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych, poznawania historii swojego kraju. Rozwijanie zainteresowań uczniów różnorodnymi technikami plastycznymi. Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.

M. Burzyńska,A. Lewko, L. Pytel

Uczniowie tyskich szkół z klas I -III

50

20.                

„Mój anioł na Ziemi…”

międzyszkolny konkurs literacko -ilustratorski dla klas III

styczeń

Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką. Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.

Popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci. Zachęcenie miłośników pisania/wyrażania myśli przez sztukę literacką oraz plastyczną do prezentowania własnych umiejętności

M. Burzyńska, M. Bielińska

Uczniowie tyskich szkoł z klas III

30

21.                

„Krajobraz lasów polskich” międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas I-III (dla świetlic szkolnych)

marzec

Rozpowszechnianie wiedzy na temat stanu lasów Polski. Dostrzeganie i docenianie piękna i bogactwa przyrody, lasów. Popularyzacja wiedzy na temat różnorodności przyrodniczej Polski

M. Burzyńska,

M. Bielińska

Uczniowie tyskich szkół z klas I -III

40

22.                

„Przygody MIKOŁAJKA” międzyszkolny konkurs literacko -ilustratorski dla klas III

maj

Rozbudzanie zainteresowań współczesną literaturą dla dzieci. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką. Rozwijanie zainteresowań uczniów różnorodnymi technikami plastycznymi. Inspirowanie uczniów do twórczej pracy. Popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci. Zachęcenie miłośników pisania/wyrażania myśli przez sztuki plastyczne do prezentowania własnych umiejętności

M. Burzyńska

Uczniowie tyskich szkół z klas III

20

23.                

Udział w zawodach sportowych wg. Informatora Programowego Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2018/ 2019

Cały rok szkolny

Podniesienie sprawności fizycznej

i umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych. Integracja dzieci ze szkół miasta Tychy i Rejonu.

E. Zawada

B. Ruszaj

M. Mróz

I. Dzienisiewicz

Reprezentacje szkoły

\ Reprezentacje szkoły

24.                

Kryterium Biegów Przełajowych

4 biegi w roku szkolnym 2018 / 2019

Integracja dzieci ze szkół podstawowych miasta Tychy. Podniesienie wydolności dzieci.

E. Zawada

B. Ruszaj

M. Mróz

I. Dzienisiewicz

Reprezentacje szkoły

Wszystkie chętne i zdrowe dzieci.

25.                

Międzyszkolny konkurs
j. angielskiego dla klas 1-3 (Perfect Junior).

III 2019

Sprawdzenie umiejętności uczniów klas 1-3
z jęz. angielskiego.

A. Osiński

G. Bilangowska

K. Kawalec-Babel

Reprezentacje szkoły

Wszystkie chętne dzieci.

26.                

Wielkie Dyktando w języku angielskim - konkurs dla uczniów klas 4-8.

XII 2018

Sprawdzenie umiejętności pisania w języku angielskim klas
4-8.

cały zespół

Reprezentacje szkoły

Wszystkie chętne dzieci.

27.                

 

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI

28.                

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki

Listopad-marzec

2018/2019

Uzyskanie przez uczniów uzdolnionych tytułów laureata lub finalisty. Rozwój umiejętności matematycznych.

Kuratorium Katowice

Szkoły Podstawowe

Chętni uczniowie

29.                

Przedmiotowy konkurs z geografii

Stopień szkolny- 9.11.18

Stopień rejonowy 18.01.19

Stopień wojewódzki- 4.03.19

  1. Rozwijanie zainteresowania geografią.
  2. Pobudzanie twórczego myślenia.
  3. Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego.
  4. Propagowanie idei wspierania uzdolnień.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Uczniowie szkół podstawowych

8

 

OGÓLNOPOLSKI

 

30.                

Konkurs chemiczny PINGWIN dla klasy 7 i 8

27.11.2018

 

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI

Uczniowie klasy 7 i 8

Ok. 10

MIĘDZYNARODOWY

 

31.                

Międzynarodowy konkurs Kangur matematyczny

Marzec 2019

Uzyskanie przez uczniów uzdolnionych wyróżnień. Rozwój umiejętności matematyczno-logicznych.

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

Szkoły Podstawowe

 

Chętni uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Galeria zdjęć