Nawigacja

Koła zainteresowań

Wykaz zajęć pozalekcyjnych:

 

  1. Zajęcia pozalekcyjne (statutowe):

 

L.p

Nazwisko i imię nauczyciela

Ilość godzin/tydzień

Rodzaj/nazwa zajęć

Cele zajęć

Termin

1.  

Banach Danuta

1h

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.3c

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Czwartek 8.00-8.45

2h

Zajęcia na basenie, nauka pływania.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z basenu, bezpieczeństwa podczas transportu, właściwego zachowania w szatni, pod prysznicami. Nauka pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych ratowników.

Piątek 11.30-13.30

2.  

Bara Danuta

1h

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 3f

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Wtorek 10:45-11:30

2h

Zajęcia na basenie, nauka pływania.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z basenu, bezpieczeństwa podczas transportu, właściwego zachowania w szatni, pod prysznicami. Nauka pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych ratowników.

Poniedziałek 12.40-14.40

3.  

Bilangowska Gabriela

1 h           

Zajęcia rozwijające zainteresowania-projekt ERASMUS+

Współpraca z szkołami z zagranicy, projekty prezentujące dany kraj, przygotowanie językowe do wyjazdów zagranicznych.

Piątek 13.50-14.45

1h

Zajęcia wyrównawcze dla klas 4-6

Pomoc uczniom słabszym, uzupełnianie zaległości, pomoc w odrabianiu prac domowych, motywowanie do solidniejszej pracy na lekcjach.

Czwartek 8:55 – 9:40

4.  

Bochnia Katarzyna

2h

Zajęcia SI

Stymulacja układu dotykowego, przedsionkowego, ćwiczenia koordynacyjne, równoważne.

Czwartek 11.30-12.30

Piątek 12.30-13.30

5.  

Bratek Leokadia

1h

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne

Propagowanie turystyki kolarskiej i zdrowego stylu życia.

Czwartek 16.00-16.45

1h

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody klasy 6b,c,d

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Czwartek 13.50-14.35

6.  

Burzyńska Monika

1h

 

Teatr „Ś” -koło teatralne z elementami arteterapii.

Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygo-towanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Czwartek 13:30 -14:30/grupa świetlicowa piątek 13:00 -14:00

1h

Szkolny KLUB MAŁEGO WOLONTARIUSZA.

 

Tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. Kształtowanie postaw prospołecznych. Rozwijanie empatii, zrozumienia. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

Poniedziałek 14:00 -15:00

 

1h

Koło „Kto Ty jesteś? - POLAK MAŁY!”

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą.

Czwartek 9:00 -10:00

7.  

Cogiel Karolina

2 h

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 2f.

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Poniedziałek 11.50-12.35

Środa 11.50-12.35

8.  

Drobik Agata

1 h

Szkolny Klub SCRABBLE „Let’s play”

Doskonalenie umiejętności językowych, zachęcenie uczniów do ćwiczeń słowotwórczych, kreatywności oraz zabawy językiem polskim oraz angielskim.

Czwartek 14:45-15:30

1 h

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 2a

Utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach oraz doskonalenie umiejętności.

Środa 9:50-10:35

1h

Komunikacja – jakie to proste.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów.

Kształtowanie prawidłowego obrazu własnej osoby.

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci.

Pogłębianie umiejętności społecznych.

Piątek 11:50-12:35

9.  

Erenc Joanna

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    

Geisler Monika

1 h

Zajęcia indywidualne

indywidualne przygotowanie do I Komunii ucznia z klasy 3 a

czwartek 12:55 - 13:40

1 h

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Uwrażliwienie na potrzeby innych.. Kształtowanie otwartości i tolerancji wobec  ludzi innych ras , innej kultury. Budzenie i rozwój świadomości i bezinteresowności  - być darem z siebie dla innych.  Pielęgnowanie i troska o misję Kościoła. Poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok.

Wtorek 14:45-15:30

11.    

Gontarczyk Teresa

1 h

Koło teatralne

Rozwijanie zainteresowań artystycznych, przygotowanie do wystąpień publicznych.

Środa 14:45-15:20

1 h

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach.

Wtorek 12:55- 13:40

12.    

Górowska Tatiana

1h

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów 5 klas

Rozwijanie zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy matematycznej, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Czwartek 8.00-8.45

1h

Dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów 6 klas

Pomoc uczniom w przezwyciężanie trudności w nauce matematyki, motywowanie do wytrwałej, samodzielnej pracy, kształcenie umiejętności organizacji pracy własnej

Piątek 13.50-14.35

13.    

Grzegórska - Lesiak Grażyna

 

 

 

 

 

 

 

 

14.    

Gulaszewska Dagmara

 1h

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

  Celem nadrzędnym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.
Cele szczegółowe: 1.Indywidualizacja procesu nauczania stymulująca rozwój ucznia.
2.Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.
3.Kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie. 4.Wyrównanie deficytów i zaległości w nauce.
5.Utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności.
6.Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce. 7.Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków.
8.Wdrażanie do systematycznej pracy.

 czwartek 10.45-11.30

 1h

 Zajęcia artystyczne

  Cele główne: Głównym celem działalności kółka artystycznego jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych.
Cele szczegółowe:
1. Stymulowanie różnych form aktywności uczniów.
2. Rozwijanie wyobraźni ruchowo - przestrzennej.
3. Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej.
4. Rozbudzanie motywacji do zajmowania się działalnością artystyczną.
5. Wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję.
6. Wdrażanie do poszukiwania twórczych działań plastycznych i
rozwiązań dekoratorskich.

środa

12.55-13.40

15.    

Kanclerz Anna

1h

 

Kółko plastyczne

 


- rozwijanie wyobraźni oraz twórczego myślenia,

- poznawanie nowych technik plastyczny oraz form ekspresji artystycznej,

- uwrażliwianie na otaczający świat,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- przygotowywanie do konkursów plastycznych,

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

piątek, 13.50-14.35

 

 

 

 

 

 

 

1h

Kółko informatyczne

- samodzielne odkrywanie możliwości programów komputerowych,

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań, zdolności twórczych i wrażliwości estetycznej,

- stosowanie komputera do podniesienia efektywności uczenia się,

- odkrywanie nowych obszarów zastosowań komputera,

- współpraca w grupie,

- odpowiedzialność za powierzone zadania,
- świadome korzystanie z internetu.

czwartek, 14.45-15.30

1h

Zajęcia wyrównawcze z zajęć komputerowych

Wyrównywanie szans edukacyjnych

czwartek, 15.40-16.25

16.    

Kawalec - Babel Katarzyna

1h

Zajęcia rozwijające zainteresowania-projekt ERASMUS+

Współpraca z szkołami z zagranicy, projekty prezentujące dany kraj, przygotowanie językowe do wyjazdów zagranicznych.

Piątek 13.50-14.45

1h

Zajęcia wyrównawcze dla klas4-6

Pomoc uczniom słabszym, uzupełninie zaległości, pomoc w odrabianiu prac domowych, motywowanie do solidniejszej pracy na lekcjach.

Wtorek 14.45-15.30

17.    

Kleszcz Mariola

1h

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – kółko plastyczne

Celem zajęć jest wszechstronne rozwijanie osobowości uczniów i przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wyrabianie u dzieci zainteresowań plastycznych poprzez działalność manualną, kształtowanie zdolności plastycznych, zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi, rozwijanie inwencji twórczej dzieci, zachęcenie dzieci mniej zdolnych plastycznie do podejmowania działań na miarę swoich możliwości.

Środa 9.50 – 10.35

1h

Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce

Celem tych zajęć jest: wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z zaniedbań rodzinnych, środowiskowych, słabszej predyspozycji psychicznej i intelektualnej dziecka do nauki; kształcenie umiejętności logicznego myślenia; rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, pamięci; usprawnianie umiejętności czytania i pisania; kształtowanie samodzielności, samokontroli, rozbudzenie zainteresowań.

Poniedziałek 9.50 - 10.35

18.    

Krasoń Katarzyna

2 h

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Wtorek 14:45 – 15:30

Środa 15:40 – 16:25

19.    

Kupień Dorota

1 h

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Propagowanie wartości religijnych, moralnych, przybliżanie biografii świętych.  Ukazywanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina. Pogłębianie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw.  Zachęcanie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły. Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

Wtorek 13:50-14:35

1 h

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Uwrażliwienie na potrzeby innych.. Kształtowanie otwartości i tolerancji wobec  ludzi innych ras , innej kultury. Budzenie i rozwój świadomości i bezinteresowności  - być darem z siebie dla innych.  Pielęgnowanie i troska o misję Kościoła. Poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok.

Wtorek 14:45-15:30

20.    

Marter Barbara

1h

„Koło polonistyczno dziennikarskie z elementami filmoznawstwa

Doskonalenie sprawności mówienia, słuchania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Przygotowanie do konkursów literackich. Opracowanie i wydawanie gazetki szkolnej. Wdrażanie do kreatywnej pracy w zespole. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

Wtorek 13:50-14:35

1 h

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IV a

Utrwalenie zdobytej na lekcji wiedzy. Przygotowanie do testów w ramach programu „Lepsza szkoła” Wzmocnienie mocnych stron i umocnienie wiary we własne siły i możliwości. Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem. Przygotowanie do nauki w klasie V.

Poniedziałek 8.00 – 8.45

21.    

Mitoraj Marta

1h

 

 

 

Szkolny KLUB MAŁEGO WOLONTARIUSZA.

 

 

Tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. Kształtowanie postaw prospołecznych. Rozwijanie empatii, zrozumienia. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

Poniedziałek 14:00 -15:00

1h

Koło „Kto Ty jesteś? - POLAK MAŁY!”

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą.

Czwartek 9:00 -10:00

22.    

Nosal Karolina

2

Zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne uczniów  (pomoc p-p)

- wspieranie rozwoju społeczno - emocjonalnego uczniów;

- praca nad samopoznaniem i wzmacnianiem samooceny;

- wspieranie rozwoju emocjonalnego – nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, rozwijanie empatii;

- kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi  (np. stresem, porażką, konfliktem),

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji  z rówieśnikami i dorosłymi oraz przewidywania konsekwencji swoich działań;

- rozwijanie zachowań asertywnych i prospołecznych, wdrażanie do norm i zasad,

- wzmacnianie motywacji do nauki szkolnej,

- rozwijanie zainteresowań i nauka korzystania z zasobów.

Pn 14.00 – 15.00

Czw 9.50 – 10.50

23.    

Osińska Alicja

2h

Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem multimediów „Kocham czytać”.

Budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Wzbogacanie słownictwa dziecka

Kształtowanie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania.

Wiązanie treści lektury z formami ekspresji / plastyczną, ruchową, muzyczną/,

Kształcenie wrażliwości uczniów, współpracy w grupie,  eliminowanie negatywnych zachowań.

Środa 7.30 – 8.30,

Czwartek 11.00 – 11.30, 12.00 – 12.30.

24.    

Osińska Kinga

2h

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 2d

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, stwarzanie warunków utrwalania wiedzy poprzez indywidualizację nauczania.

Wtorek 12:55-13:40

Czwartek 10:45-11:30

25.    

Osiński Adam

1h

Koło językowe muzyczno-interaktywne

Zainteresowanie dzieci językiem angielskim, poszerzenie wiedzy na temat świata, innych kultur i piosenek anglojęzycznych, udział w konkursach i projektach międzynarodowych, zwiększanie motywacji uczniów do nauki i rozwijanie ich umiejętności językowych poprzez atrakcyjne ćwiczenia na tablicy interaktywnej.

Czwartek 8:55-9:40

1h

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas 1-3

Wyrównywanie braków edukacyjnych, pomoc uczniom mającym trudności w nauce, utrwalanie wiadomości.

Czwartek 8:00-8:45

26.    

Pieńkowska Grażyna

1

Zajęcia logopedyczne

wypracowywanie odpowiedniej do wieku, poziomu osobowości, środowiska sprawności językowej dziecka  z zaburzoną mową.

 

Piątki 

16.15 – 17.15

27.    

Przybylska – Kępińska Maria

1 h

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Uwrażliwienie na potrzeby innych.. Kształtowanie otwartości i tolerancji wobec  ludzi innych ras , innej kultury. Budzenie i rozwój świadomości i bezinteresowności  - być darem z siebie dla innych.  Pielęgnowanie i troska o misję Kościoła. Poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok.

Wtorek 14:45-15:30

28.    

Pstrągowska Magdalena

1h

Gimnastyka korekcyjna „Trzymaj się prosto”.

Profilaktyka wad postawy, zapobieganie powstawaniu wad postawy u dzieci. Dostarczenie wiedzy o zdrowiu, wyrobienie właściwych nawyków potrzebnych do jego zachowania, wykształcenie odpowiednich sprawności, pobudzenie i rozwijanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia.

Środa 7.00 – 8.00.

1h

Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem multimediów „Kocham czytać”.

Budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Wzbogacanie słownictwa dziecka.

Kształtowanie umiejętności wyrażania myśli

w formie zdania.

Wiązanie treści lektury z formami ekspresji / plastyczną, ruchową, muzyczną/,

Kształcenie wrażliwości uczniów, współpracy

w grupie,  eliminowanie negatywnych zachowań.

Czwartek 11.00 – 12.00.

29.    

Pudełko Joanna

 

 

 

 

 

 

 

 

30.    

Pytel Lidia

1 h

Zajęcia artystyczne

Rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów, pobudzanie kreatywności, przygotowanie prac do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych. Pobudzanie wiary we własne możliwości, umożliwienie uczniom osiągania małych sukcesów. Rozwijanie umiejętności manualnych i grafomotorycznych.

Czwartek 11:50 – 12:35

1h

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy kl.1b

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Poniedziałek 13:50 – 14:35

1h

Komunikacja – jakie to proste.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów.

Kształtowanie prawidłowego obrazu własnej osoby.

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci.

Pogłębianie umiejętności społecznych.

Piątek 11:50-12:35

31.    

Radzik Anna

1h

Koło językowo- kulturoznawcze

Rozwijanie umiejętności uczniów, poszerzanie wiedzy na temat kultury i obyczajów w krajach anglojęzycznych, rozwijanie zainteresowań kulturoznawczych

Wtorek 10:45- 11:30

1h

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.2e

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Środa 12:55-13:40

32.    

Rawska Urszula

1h

Zajęcia komputerowe

Rozwijanie umiejętności w zakresie IT. Wprowadzenie do programowania.

Środa 9:50-10:35

1h

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy kl. 2g

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Poniedziałek 10:45-11.30

33.    

Rogowicz Jolanta

1h

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.3a

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Poniedziałek 8.00-8.45

2h

Zajęcia na basenie, nauka pływania.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania

z basenu, bezpieczeństwa podczas transportu, właściwego zachowania w szatni, pod prysznicami. Nauka pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych ratowników.

Środa 11.00-13.00

34.    

Ruszaj Beata

2h

Zajęcia sportowo- rekreacyjne

Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, rozwijanie zainteresowań, spędzanie czasu wolnego poprzez aktywność fizyczną.

Wtorek 14.35- 16.05

35.    

Rutkowska Katarzyna

1h

Koło matematyczne "Sprytna główka"

Rozwijanie zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy matematycznej, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

wtorek

14.45-15.30

1h

Zajęcia wyrównawcze "Plusik" klas 4

Pomoc uczniom w przezwyciężanie trudności w nauce matematyki, motywowanie do wytrwałej, samodzielnej pracy, kształcenie umiejętności organizacji pracy własnej

poniedziałek

8.00-8.45

36.    

Ryba Elżbieta

2h

Klasa1a

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Środa 11.50-12.35
Czwartek 11.50-12.35

37.    

Schlesinger Beata

1h

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.3c

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Poniedziałek 12.55-13.40

2h

Zajęcia na basenie, nauka pływania.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z basenu, bezpieczeństwa podczas transportu, właściwego zachowania w szatni, pod prysznicami. Nauka pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych ratowników.

Czwartek 12.30 – 14.30

38.    

Siemieniak Iwona

2 h

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.2f

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji

Poniedziałek 11.50-12.35

Środa 11.50-12.35

39.    

Styczeń Danuta

1h

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.3a

Wyrabianie gotowości uczniów do nauki poprzez przyzwyczajanie dziecka do wysiłku

i pokonywania trudności. Wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Kształtowanie umiejętności myślenia

i poprawnego wypowiadania się. Doskonalenie kompetencji w zakresie, mówienia, słuchania, czytania i pisania. Rozwijanie myślenia poprzez rozwijanie sprawności rachunkowej, praktyczne utrwalanie umiejętności.

Czwartek

12:55- 13:40

2h

Zajęcia na basenie, nauka pływania.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania

z basenu, bezpieczeństwa podczas transportu, właściwego zachowania w szatni, pod prysznicami. Nauka pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych ratowników.

Środa 11.00-13.00

40.    

Szyja Beata

1h

Zajęcia rozwijające „Mądra główka”

Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Poszerzanie wiedzy.

Środa 8.00-8.45

1h

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody klasa 5a,b,c

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Poniedziałek 13.50-14.35

41.    

Szynawa Wiesława

1h

Klasa3f

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji.

Czwartek 9.50-10.35

2h

Zajęcia na basenie, nauka pływania.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z basenu, bezpieczeństwa podczas transportu, właściwego zachowania w szatni, pod prysznicami. Nauka pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych ratowników.

Poniedziałek 12.40-14.40

42.    

Ścieszka Katarzyna

1 h

Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów

 

 

Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną pracę programem graficznym, edytorem tekstu oraz poznanie możliwości Internetu i jego zagrożeń. Poznanie zasad pracy w HTML, Programowanie z Baltie.

Środa

13:50- 14:35

1 h

Zajęcia uczniem mającym trudności z techniki i informatyki

Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu informatyki. Uzupełnianie braków i zaległości powstałych w czasie wolniejszego tempa pracy w czasie lekcji lub nieobecności na niej.

Środa

15:35- 16:10

43.    

Tarasiuk Justyna

1h

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.3e

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych, budowanie właściwego obrazu samego siebie, wdrażanie do zgodnej współpracy i wzajemnej akceptacji

Środa 9:50-10:35

2h

Zajęcia na basenie, nauka pływania.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z basenu, bezpieczeństwa podczas transportu, właściwego zachowania w szatni, pod prysznicami. Nauka pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych ratowników.

Czwartek 12.30 – 14.30

44.    

Wilczak Dagmara

1 h

Koło teatralne

Rozwijanie zainteresowań teatralnych. Przygotowywanie do konkursów recytatorskich oraz wystąpień publicznych.

Poniedziałek 8.00-8.45

1 h

Koło dydaktyczne

Wyrównywanie braków w wiadomościach oraz umiejętnościach.

 

piątek 12.45-13.30

45.    

Justyna Zabielska

2h

Zajęcia wspomagające proces wychowawczy i dydaktyczny.

1. Indywidualizacja procesu nauczania.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia lub stosowania specjalnych form i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnej i efektywnej nauki przy wykorzystaniu nowoczesnych programów edukacyjnych.

4. Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań, poznawanie swoich wad i zalet, uwrażliwianie na potrzeby innych.

5. Ułatwienie uczniom umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i wykonywania działań matematycznych poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej.

Środa 8:00 – 9:00

Czwartek 14:00 – 15:00

46.    

Zawada Elżbieta

2 h

Rozwijanie zainteresowań – zajęcia sportowe

Wdrażanie zasad samokontroli po wykonaniu zadania ruchowego.                        

Samoocena wykonanych ćwiczeń.

Zabawy z odbijaniem piłeczki według inwencji uczniów.

 Ocena wykonanego zadania przez współćwiczącego.

  Egzekwowanie dokładności wykonania zadania.

Wdrażanie do należytego zachowania się po zakończonym meczu.

 Poznanie zasad pozytywnego zachowania się kibica w trakcie rozgrywek sportowych.

 

Wtorek 8:10- 9:40

 

  1. Zajęcia pozalekcyjne – rewalidacja:

 

L.p

Nazwisko i imię nauczyciela

Ilość godzin

Rodzaj/nazwa zajęć

Cele zajęć

Termin

1.

Schlesinger Beata

2h

Rewalidacja, zajęcia indywidualne

Zgodnie z zaleceniami PPP w Tychach usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie czytania, rozumienia, dokonywania obliczeń matematycznych, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Rozwijanie funkcji słuchowych, koordynacji wzrokowo – słuchowej, uwagi i pamięci.

Wtorek 8.40-9.40

Środa 13.40-14.40

2.

Wiesława Szynawa

5h

Rewalidacja, zajęcia indywidualne

Zgodnie z zaleceniami PPP w Tychach usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie czytania, rozumienia, dokonywania obliczeń matematycznych, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Rozwijanie funkcji słuchowych, koordynacji wzrokowo – słuchowej, uwagi i pamięci.

Czwartek 7.00-8.00, .8.00-8.55,
8.55-9.50
Piątek7.00-8.00,8.00-8.55,

3.

Danuta Bara

4 h

Rewalidacja, zajęcia indywidualne

Zgodnie z zaleceniami PPP w Tychach usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie czytania, rozumienia, dokonywania obliczeń matematycznych, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Rozwijanie funkcji słuchowych, koordynacji wzrokowo – słuchowej, uwagi i pamięci.

Sroda13.45-14.45,12.40-13.40,
Czwartek 7.50-8.50,9.40-10.40,

4.

Katarzyna Bochnia

16h

Rewalidacja- zajęcia SI

Stymulacja układu przedsionkowego, dotykowego, słuchowego, wzrokowego.

Normalizacja napięcia mięśniowego.

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej , planowania motorycznego i schematu ciała.

Środa 11.30-12.30,13.30-16.30

Czwartek 8.00-11.00, 11.30-15.30

Piątek 8.00-10.00, 11.30 -12.30, 13.30-15.30

5.

Justyna Tarasiuk

2h

Rewalidacja, zajęcia indywidualne

Zgodnie z zaleceniami PPP w Tychach usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie czytania, rozumienia, dokonywania obliczeń matematycznych, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Rozwijanie funkcji słuchowych, koordynacji wzrokowo – słuchowej, uwagi i pamięci.

Poniedziałek 13:50- 14:50.

Piątek 11:50- 12:50

6.

Pstragowska Magdalena

3h

Rehabilitacja ruchowa

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego

 i społecznego dziecka.

Wyrównywanie zaburzeń rozwoju motoryczności.

Kompensowanie dysfunkcji rozwojowej

z jednoczesnym przystosowaniem do dalszego życia mimo tej dysfunkcji.

Wykształcenie odpowiednich sprawności ruchowych, wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu i rozwijanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia.

Profilaktyka zaburzeń statyki ciała.

Mateusz Mosler: wtorek 8.00 – 9.00 , środa 15.00 – 16.00.

Malwina Łuczak – piątek 8.00 – 9.00.

 

Galeria zdjęć