Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

 

Nawigacja

 • Uwaga!

  Wychowawcy klas drugich zapraszają wyznaczonych w czerwcu uczniów na próby związane z uroczystością rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015, które odbędą się 27, 28 i 29 sierpnia w godz. 9.00-10.00. Do zobaczenia.

 • UWAGA RODZICE!!!

  DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

    Do kogo kierowana jest pomoc?

  W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

  • uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
  • uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej),

  uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I.

  Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

  Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

  1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie,
  2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej.

  1. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
   • słabowidzącym,
   •  niesłyszącym,
   •  słabosłyszącym,
   • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
   •  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   •  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

     Jak ubiegać się o pomoc ?

  Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

  złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek składa się w terminie do dnia 15 września 2014 r.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. 

  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – za-świadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
  • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
   rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
   Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
  • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

   

 • Tychy, dnia 1 sierpnia 2014 r.

  Szanowni Rodzice !

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach informuje,
  że uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015 odbędzie się dnia 1 września 2014 r. :

  1) oddział przedszkolny godz. 9:00 - sala oddziału,

  2) klasy I godz. 11:00 – sala gimnastyczna,

  3) klasy II – III godz. 9:00 – sale lekcyjne,

  4) klasy IV – VI godz. 10:00 – sale lekcyjne.

 • Tychy, dnia 30 czerwca 2014 r.

  O G Ł O S Z E N I E !

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach informuje,

  że od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

  sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.30.

   

 • Mam kota na punkcie mleka

  Uczniowie klas II, IV i V od kwietnia 2014 r. biorą udział w trzyletnim ogólnopolskim programie „Mam kota na punkcie mleka”. Celem programu jest uświadomienie uczniom walorów odżywczych mleka i produktów mlecznych oraz zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się.

  Każdy uczeń otrzymał materiały informacyjno – dydaktyczne wraz z grą edukacyjną „Mleczna farma” dla siebie oraz rodziców. Nauczyciele przyrody lub wychowawcy przeprowadzili lekcje według zaproponowanych scenariuszy. Uczniowie są zachęcani do regularnego odwiedzania strony internetowej programu http://www.mamkotanapunkciemleka.pl, znajdują się tam przydatne informacje o mleku i jego przetworach oraz „mleczne zadania i kocie zabawy”.

  W ramach programu uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie literacko – plastycznym „Wypisz, wymaluj Super Kota”, w którym uczniowie wymyślali, opisywali i ilustrowali przygody kota Mleczysława. Uczniowie naszej szkoły osiągnęli duży sukces w tym konkursie. Dwoje uczniów zostało laureatami:

  1. Roksana Lysko z klasy 5b, wychowawca mgr G. Grzegórska-Lesiak
  2. Mateusz Ratajczak z klasy 4b, wychowawca mgr L. Bratek

  otrzymają oni nagrodę główną, a ich prace zostaną zebrane i opublikowane w formie książki.

  Gratulujemy zwycięzcom!

  Szkolny koordynator: mgr Anna Kozieł

 • Sprawozdanie z uroczystości wręczenia certyfikatu
  Śląskiej Sieci Szkół promujących Zdrowie

   Uroczystość odbyła się 9.06.2014 r. w naszej szkole. Przybyli na nią zaproszeni goście: Pani mgr Daria Szczepańska – I Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Miasta Tychy, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego METIS – Pani Bożena Bucka- dyrektor ośrodka, Pani Barbara Dobias – Mola, Pan Tomasz Wojtasik –konsultant projektu, Pani Ewa Dziekońska –Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Tychach, Pan Kazimierz Okoński –Prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Tychach, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, Rodzice uczniów, Nauczyciele i Uczniowie. Po części oficjalnej powitaniu i przedstawieniu gości – Zuzanna Bielas i Maria Hejczyk, uczennice z klasy VI c przedstawiły prezentację „Jak tworzyliśmy szkołę promującą zdrowie?”, która przedstawiała działania społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia. Po występie tanecznym, przygotowanym przez mgr Beatę Ruszaj nastąpiło wręczenie certyfikatu, który odebrała Pani Dyrektor Szkoły mgr Aldona Iwaniuk z rąk przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego METIS. Podsumowaniem uroczystości był bardzo zabawny spektakl teatralny „Bajka o zdrowym królu”, motywem przewodnim było hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Młodzi aktorzy pracują w kole teatralnym „Melpomena” pod kierunkiem mgr Dagmary Wilczak. Na zakończenie nastąpił jeszcze jeden miły akcent- Pani mgr Daria Szczepańska i Pani Dyrektor Szkoły mgr Aldona Iwaniuk wręczyła nagrody książkowe i dyplomy uczniom najaktywniej promującym zdrowie, a rodzicom podziękowania. Szczególne podziękowania przypadły koordynatorom programu w naszej szkole Paniom: Beacie Szyja, Danucie Styczeń, Beacie Ruszaj i Elżbiecie Zawada. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Prowadząca zaprosiła gości na zdrowy poczęstunek do świetlicy oraz zwiedzanie szkoły i obserwację zajęć, które w tym dniu tematycznie wiązały się z uroczystością szkolną i promowały zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie.

 • Tychy, dnia 23 czerwca 2014 r.

  O G Ł O S Z E N I E !

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach informuje, że uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014 odbędzie się dnia 27 czerwca 2014 r.:

  • klasy 0 – III godz. 9.00 - sala gimnastyczna,
  • klasy IV – V godz. 10.00 – sale lekcyjne,
  • klasy VI godz. 11.00 – stołówka szkolna.
    

 • Tychy, dnia 17 czerwca 2014 r.

  Szanowni Rodzice !

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach informuje, 

  że kiermasz podręczników używanych dla uczniów klas IV - VI odbędzie się w dniach:

  25.06.2014 r. od godz. 13:00 - 17:00

  26.06.2014 r. od godz.   8:00 - 12:00.

  Będzie również dostępny zbiór zadań za matematyki oraz podręcznik z języka angielskiego i religii do klasy VI.

  Szkolny Zestaw Podręczników 2014/2015 dla wszystkich klas znajdą Państwo w zakładce

  DLA RODZICÓW

 • Tychy, dnia 12.06.2014 r.

   

   SZANOWNI  RODZICE!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 7:30 do 14:00, ze względu na konferencję Rady Pedagogicznej.


 • Listy dla Ziemi

  Uczniowie klasy IVa, IVd, Vb i VIa wzięli udział w proekologicznej akcji „Listy dla Ziemi” zainicjowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. W 2014 roku tematem programu było palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Zwieńczeniem akcji było napisanie przez uczniów w szkole listów na wykonanym z makulatury papierze. Listy dotarły do dorosłych (rodziców, dziadków) dzięki czemu zostali zachęceni do działań proekologicznych.


 • Tychy, dnia 11 czerwca 2014 r.

  Szanowni Rodzice!

  Dyrektor Szkoły informuje, że spotkanie z rodzicami dzieci, rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w oddziale przedszkolnym odbędzie się 25.06.2014 r. o godzinie 17:30 w jadalni szkoły.

 • Tychy, dnia 11 czerwca 2014 r.

  Szanowni Rodzice!

  Dyrektor Szkoły informuje, że spotkanie z rodzicami dzieci, rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie pierwszej odbędzie się 25.06.2014 r. o  godzinie 18:00 w jadalni szkoły.

 • Relacja z obchodów „Święta roweru”

  W ubiegłą niedzielę tj. 8 czerwca 2014r. odbyliśmy kolejną wycieczkę w ramach programu „Rowerem do zdrowia”. Zbiórka miała miejsce pod Szkołą Podstawową nr 22 o godzinie 10:00. Wstawiło się 9 uczniów, członków koła rowerowego. Wyruszyliśmy ścieżkami rowerowymi miasta pod „dowództwem” prezesa K. Okońskiego w kierunku Urzędu Miasta Tychy, gdzie wyznaczono miejsce zbiórki wszystkich rowerzystów. O godzinie 11:00 pod eskortą kilku wozów policyjnych wyjechaliśmy na czele peletonu rowerzystów, na ulice miasta. Tym razem bez nieporozumień i peleton wyruszył zgodnie z zapisem na plakatach już o 11.  Punktem docelowym uroczystego przejazdu był Park Paprocany – dzika plaża. Tam odbyły się dla dzieci różne konkurencje rowerowe oraz pan Okoński wręczył w naszej obecności srebrną odznakę PTTK za zasługi p. Ewaldowi Bereska.  Wszyscy uczestnicy rajdu zdobyli punkty do książeczek z PTTK na odznaki turystyczne. Towarzyszyła nam upalna, słoneczna pogoda i niewielki zefirek.  Zadowoleni z miłych przeżyć wróciliśmy na 14:00 pod szkołę. Tu rozwiązana wycieczka została. Album fotograficzny

  Z turystycznym pozdrowieniem L. Bratek

 •  


 • W piątek 30 maja 2014r. uczniowie klasy 1a wraz z wychowawcami uczestniczyli w Spartakiadzie Integracyjnej zorganizowanej w SP – 5 w Tychach. W tej wspaniałej sportowej imprezie wzięły udział dzieci z klas pierwszych tyskich szkół integracyjnych. Celem spotkania była integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz popularyzowanie zdrowego stylu życia. Na początku imprezy wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnej imponującej rozgrzewce, która odbyła się przy dźwiękach współczesnych popularnych utworów muzycznych. Następnie dzieci brały udział w różnorodnych zabawach i zajęciach ruchowych z wykorzystaniem przygotowanych przez organizatorów przyrządów. Uczestnicy imprezy mieli również okazję obserwować pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Podczas całej spartakiady panowała atmosfera wspaniałej zabawy. Dzieci z klasy 1a wróciły do szkoły w świetnych humorach, obdarowane pamiątkami i słodkościami. Album fotograficzny

  Elżbieta Ryba, Beata Kozieł

 • Dni 7 maja uczniów klasy 1b odwiedziły panie Anna Gawliczek oraz Joanna Rewaj wraz z uczennicami Gimnazjum nr 19 im. H. Sławika w Katowicach.
  Starsze koleżanki przygotowały dla pierwszaków spotkanie literackie i konkurs przeprowadzone w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Wszyscy uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie i bardzo cieszyli się z otrzymanych nagród. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. Dziękujemy serdecznie obu Paniom za zorganizowanie spotkania i liczymy na dalszą współpracę.

  Urszula Rawska

 • Sukcesy uczniów klasy 1c w karate.

  25maja uczniowie klasy 1c brali udział w IV Tyskiej Olimpiadzie OYAMA KARATE ŚLĄSKIEGO KLUBU KARATE GOLIAT:

  Mikołaj Stępniak 1 miejsce w IV Olimpiadzie w kategorii 8 SENIOR KYU 2014

  Gabriel Biernacki 4 miejsce IV Olimpiadzie w kategorii 8 SENIOR KYU 2014

  26 maja Jakub Kaszuba zajął 1 miejsce w Olimpiadzie Sprawnościowej OYAMA KARATE 2014

  Wszystkim naszym zwycięzcom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  BRAWO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • SP 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI OKNEM NA ŚWIAT

  W dniach 12 – 16 maja w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach odbyło się niecodzienne wydarzenie. W ramach programu Global Citizen Schools, AIESEC Uniwersytet Ekonomiczny szkoła gościła trójkę wolontariuszy z zagranicy: Rafael z Brazylii, Manan z Indii i Jingxue z Chin. Wolontariusze przez cały tydzień prowadzili lekcje dotyczące krajów z których pochodzą oraz o ekologii, gdyż tego dotyczy ta edycja programu.

  Dzięki temu wydarzeniu uczniowie poznali wiele ciekawostek o rodzinnych krajach wolontariuszy oraz mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Udało im się również rozegrać mecz piłki nożnej z Mananem i Rafaelem oraz nauczyć się podstawowych kroków jednego z tradycyjnych tańców brazylijskich.

  Poza zajęciami w szkole goście mieli okazję zobaczyć najciekawsze miejsca w Tychach, np.: Jezioro Paprocany, plac Baczyńskiego, Rynek oraz okolice Urzędu Miasta. Zwiedzili również Tyski Browar. Wszystko bardzo im się podobało. Z kolei w sobotę wolontariusze zwiedzili Kraków.

  Cała wizyta była koordynowana przez nauczycieli języka angielskiego: Katarzynę Kawalec-Babel, Gabrielę Bilangowską i Adama Osińskiego. Album fotograficzny

strona: