Strona główna

 • - Obrazek 1

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

   

  Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

  Administratorem danych osobowych jest:

  Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ul. Harcerska 25, 43-100 Tychy 

  Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.

  Podstawa prawna przetwarzania: Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159), Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), innych przepisów prawa regulujących działalność placówek oświatowych lub za zgodą na przetwarzanie danych osobowych jeśli takiej udzielono.

  Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

  Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa oraz czasem wskazany w JRWA. W zależności od rodzaju danych max. 50 lat

  Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych:

  ·          prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,

  ·          prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

  ·          prawo żądania przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

  ·          prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  - osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa

  ·          prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  w przypadku gdy:

  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu  ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

  ·          prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,

  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

  Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

  Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

  jest możliwy pod adresem e-mail: iod.sp22@oswiata.tychy.pl

  Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

 • - Obrazek 1

 • - Obrazek 1 - Obrazek 2

 • - Obrazek 1

 • Szanowni Państwo!

  W zakładce DLA RODZICÓW znajdą Państwo
  Szkolny Zestaw Podręczników 2018/2019.

  Zapraszamy do zapoznania się. 

 • Tychy, dnia 29 czerwca 2018 r.

   

   

  Szanowni Państwo!

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Dyrektor Szkoły, informuje, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

  Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Rafała Pomorskiego w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Harcerska 25.

  Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.

  Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
  art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

  Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

  Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.

  Okres przechowywania danych: od 5 do 50 lat od momentu ukończenia szkoły.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

  Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

  Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

  Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod.sp22@oswiata.tychy.pl

  Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

 • - Obrazek 1

 • ŚWIĘTO RODZINY w tym roku świetliczaki zaprosiły swoje rodziny dzień po Międzynarodowym Dniu Rodziny 16 maja. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia spektakli Teatru „Ś”: „Ptasie Radio” i „Bajkę o drzewie”. Następnie w takt piosenki  Kabaretu Starszych Panów… śpiewaliśmy piosenkę „Rodzina, rodzina…”. Wiele dzieci mówiło wiersze poświęcone mamusiom i tatusiom. Każda przybyła rodzina otrzymała prezent –kwiat, o który będzie dbała tak jak o swoją rodzinę. Wiele rodzin wzięło udział w warsztatach, podczas których całe rodziny wspólnie tworzyły piękne , kolorowe wianki. Album fotograficzny

  Monika Burzyńska, Magdalena Pstrągowska, Marta Mitoraj

 • Jak co roku szkolny klub MAŁEGO WOLONTARIUSZA dba o Ziemię –jej los nie jest nam obojętny… Warto dbać o ziemię, bo Ziemia to MY! Polecamy lekturę: http://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,19961003,dzien-ziemi-2018-co-mozemy-zrobic-dla-naszej-planety.html, https://www.earthday.org/, https://abcnews.go.com/International/earth-day-2018/story?id=54555421. Czytaj, patrz warto więcej wiedzieć, im więcej wiesz tym lepiej chronisz.  Zachęcamy do SEGREGOWANIA  PO NOWEMU w naszym mieście: http://www.master.tychy.pl/segreguj-po-nowemu-i341.pl.html

  Monika Burzyńska, Marta Mitoraj, Monika Geisler

   - Obrazek 1 - Obrazek 2 - Obrazek 3

 • "MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO" to wojewódzki konkurs realizowany przez  Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz TVP-3 oddział w Katowicach. W tym konkursie wzięły udział nasze świetliczaki oraz szkolny Teatr „Ś” ze specjalnie przygotowanym na ten konkurs przedstawieniem: „Ważne odblaski”. Świetliczaki przygotowały pracę o charakterze artystycznym, wyjątkową makietę z komiksem 3D, efekt pracy można obejrzeć na zdjęciach. Trzymamy kciuki! Teatr „Ś” występował już w Teatrze Żelaznym, gdzie mierzył się z innymi teatrami z województwa śląskiego, czekamy na wyniki, wkrótce poinformujemy o nich całą społeczność szkolną. Album fotograficzny 

  Monika Burzyńska, Magdalena Pstrągowska

 • Smak życia, czyli debata o dopalaczach

  „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat.

  Uczniowie siódmych klas otrzymali informację na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, co w konsekwencji ma prowadzić do zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

  Drogi Rodzicu/opiekunie dla Ciebie także mamy kilka informacji na temat „dopalaczy”. Polecamy zapoznanie się ze stroną prowadzoną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: www.dopalaczeinfo.pl oraz pobrania ulotki informacyjnej. Każdy rodzic bowiem, powinien wiedzieć, co robić gdy rodzi się podejrzenie, że dziecko używa "dopalaczy". W rekomendowanej przez nas ulotce znajdą Państwo informacje jak działać w takiej sytuacji, gdzie się zwrócić z pomocą, jak pogłębić wiedzę o samych środkach psychoaktywnych 

  http://www.kbpn.gov.pl/portal id=15&res_id=885545

  Telefony Zaufania

  Narkomania

  801 199 990

  czynny codziennie

  w godz. 16-21

  Uzależnienia behawioralne

  801 889 880

  czynny codziennie

  w godz. 17-22

 • Wiosna budzi się do życia –to międzyszkolny, świetlicowy konkurs, w którym brała udział nasza szkoła –polegał on na rysowaniu wiosny pastelami... Nas reprezentowały Ania i Lena… obie dziewczyny zajęły pierwsze miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Gratulujemy dziewczynom! Album fotograficzny

 • Świetliczaki z wychowawcami zachęcają do wzięcia udziału w Światowym Dniu Zdrowia, którego tegoroczne hasło brzmi:  "Zdrowie dla wszystkich"  rozumiane jako: „Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie”.

  „Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC). "Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia. "

  Co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.

  Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne z własnej kieszeni.

  Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako "katastrofalne wydatki".

  Pokrywanie katastrofalnych wydatków na opiekę zdrowotną jest problemem globalnym. W bogatszych krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne. Album fotograficzny

  Źródło: 

  http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/

  http://www.who.int/universal_health_coverage/infographics/en/

  Inne:

  https://wsse.krakow.pl/page/wp-content/uploads/2018/03/%C5%9Awiatowy-Dzie%C5%84-Zdrowia-2018.pdf,
  http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-zdrowia, http://www.pssestrzyzow.pl/aktualnosci/ogolna/swiatowy-dzien-zdrowia-2018.htm,

  Wychowawcy świetlicy: Monika Burzyńska, Magdalena Pstrągowska, Marta Motoraj

 • Świetliczaki pamiętały o Dniu Leśnika i Drzewiarza. Uczniowie wykonali wiele pięknych laurek i kartek z życzeniami, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionego Leśnictwa Świerczyniec -Nadleśnictwa Kobiór. więcej...

   - Obrazek 1

   - Obrazek 2

   - Obrazek 3

 • Relacja z wycieczki rowerowej SKKT na rozpoczęcie sezonu turystyczno-kolarskiego do Mikołowa

  W sobotę 7 kwietnia pojechaliśmy na pierwszą w tym roku kalendarzowym wycieczkę rowerową do Mikołowa. Organizatorem imprezy był Klub Turystyki Rowerowej „Mikoło” w Mikołowie, obchodzący drugą rocznicę założenia koła.

  Na szlak wyruszyliśmy około 11:00 pod opieką przewodnika turystyki kolarskiej pana Kazimierza . Na wycieczkę przybyło 16 osób -  członków SKKT Jarek z mamą, Mateusz, Bartosz z mamą, Ola, Julia, Jakub, Zosia, Julia, Kamil, Franek, Krzysiek oraz sympatycy koła pani Bogusia  W czasie rajdu towarzyszyła nam wiosenna, słoneczna i wietrzna pogoda. Na miejscu oczekiwało nas już około 100 osób. Potwierdziliśmy na listach obecności swoje przybycie, podbiliśmy książeczki kolarskie okolicznościową pieczątką (potwierdzenie do KOT) i odpoczywaliśmy po trudach jazdy rowerem.

  Wszyscy uczestnicy otrzymali naklejkę rajdową Dla uczestników zlotu  przygotowano również konkursy. W grupie wiekowej dzieci szkolnych pierwsze miejsca zajęli: Mateusz i Julia,  oraz drugie - Bartosz i Jakub.  Do wygrania były nagrody (akcesoria wyposażenia roweru). Dla naszej grupy miłym zaskoczeniem było zdobycie pucharu „Dla najliczniejszej grupy szkolnej” . Mieliśmy swoją kiełbaskę i piekliśmy ją na ognisku, kto nie chciał to wcinał domowe kanapki. Na zakończenie rajdu zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wróciliśmy około 16, zadowoleni z odniesionych sukcesów no i ze wspólnie, miło spędzonego czasu.

   

  Z turystycznym pozdrowieniem L. Bratek

 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

  W świetlicy aktywnie od lat bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji

    - Obrazek 1

  Mądra szkoła czyta dzieciom… miłość do książek mamy we krwi.

   - Obrazek 2

  Zachęcamy wszystkich do czytania, a nieprzekonanych prosimy o zajrzenie na strony: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/inne-badania, https://dziecisawazne.pl/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci/, https://dziecisawazne.pl/codzienne-czytanie-dziecku-prosty-sposob-na-wychowanie/, http://www.mjakmama24.pl/dziecko/rozwoj-dziecka/nic-nie-zastapi-ksiazki-dlaczego-czytanie-dzieciom-jest-takie-wazne,559_3193.html.

  Świetliczaki słuchają książek, czytają książki –a Wy?

  Wychowawcy świetlicy szkolnej: Monika Burzyńska, Magdalena Pstrągowska, Marta Mitoraj.

 • Świetliczaki po raz kolejny w tym roku uczestniczyły w turnieju sportowym „Jestem aktywny –WIOSNĄ!” organizowanym w myśl idei programu „Zdrowe Tychy”. W turnieju wzięło udział 40 uczniów, a największą nagrodą była możliwość spędzenia czasu razem na aktywności fizycznej. Album fotograficzny

  E. Zawada, M. Pstrągowska, M. Burzyńska

 • Świetliczaki z sukcesami!

  Z radością informujemy, że nasze zdolne świetliczaki zdobyły:

  1.           Wyróżnienie w konkursie „Projekt stroju karnawałowego” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach,

  2.           Wyróżnienie w konkursie  ekologicznym „Zanim wyrzucisz przyklej...” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Tychach,

  3.           II miejsce w konkursie ekologicznym „Eko-Marzanna” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach.

  Pracujemy nad nowymi projektami o ich wynikach poinformujemy całą społeczność szkolną wkrótce…

  Monika Burzyńska, Magdalena Pstrągowska, Marta Mitoraj

 • Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI), by upamiętnić inaugurację Teatru Narodów. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony co roku przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/256717.html  Teatr „Ś” postanowił uczcić ten dzień oczarowując swoimi przedstawieniami: „Ptasie radio” oraz „Bajka o drzewie” dzieci z Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. Nasz cel: rozkochać w teatrze małych widzów. Wszyscy goście –cała 120 osobowa grupa przedszkolaków w ciszy i skupieniu oglądała przedstawienia… a nasi aktorzy dostali w podziękowaniu za spotkanie z teatrem słodkie upominki.

  Teatr „Ś”, Monika Burzyńska

Galeria zdjęć